Γενική νομοθεσία

Title
Διάγραμμα ισχύουσας νομοθεσίας – 18/11/2019
1 11 downloads
30/01/2023
Σύσταση και συγκρότηση επιτροπής έγκρισης παρεκκλίσεων μελετών πυροπροστασίας
1 28 downloads
22/07/2022
Καθορισμός της διαδικασίας και των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την έγκριση μελετών ενεργητικής πυροπροστασίας
1 164 downloads
05/11/2019
Αριθ. Πρωτ.: 66418 Φ. 701.2 Νομική Υπηρεσία Πυροσβεστικού Σώματος: «Πυροπροστασία κατασκηνώσεων – παιδικών εξοχών»
1 36 downloads
21/10/2019
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1: Α. Π.: ΥΠΕΝ/∆ΑΟΚΑ/42489/1824, Ηµ/νία: 10/05/2019: Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας Κτιρίων (π.δ. 41/2018, ΦΕΚ 80 Α’/7-5-2018)
1 129 downloads
10/05/2019
ΦΕΚ B6210/2018 Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας στις εγκαταστάσεις μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων
1 49 downloads
20/12/2018
Υ.Α. οικ.: 26539/2015 (ΦΕΚ 1373/Β`/3.7.2015) Σύσταση και συγκρότηση μη αμειβόμενης επιτροπής εγκρίσεων μελετών πυροπροστασίας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 15 του Π.δ. 71/1988 (ΦΕΚ 32/Α΄/1988) όπως συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 33940/7590 (ΦΕΚ 1316/Β΄/1998) απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ
1 20 downloads
03/07/2015
Υ.Α. οικ. 12997/145/Φ.15/2014 – Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας – Επέκταση απαλλαγής πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας
1 38 downloads
15/10/2014
Πυρ.Διατ. 14/2014 (ΦΕΚ 2434/Β`/12.9.2014) Οργάνωση, εκπαίδευση και ενημέρωση προσωπικού των επιχειρήσεων − εγκαταστάσεων σε θέματα πυροπροστασίας
1 16 downloads
12/09/2014
Αρ. Πρωτ. 17803 Φ. 701.2/2014 (ΦΕΚ –/4/4.2014) Διευκρινήσεις για την δυνητική υποβολή μελετών ενεργητικής πυροπροστασίας προς έγκριση, μετά την αρχειοθέτησή τους
1 19 downloads
04/04/2014
Ν. 4249/2014 (ΦΕΚ 73/Α`/24.3.2014) Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις
1 8 downloads
24/03/2014
Αρ. Πρωτ. 1048 Φ. 701.33/2014 (ΦΕΚ –/27/1.2014) Διευκρινήσεις για την ορθή εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας σε επιχειρήσεις- εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στην ΚΥΑ 31856/2003
1 30 downloads
27/01/2014
Αρ. Πρωτ. 33845 Φ.701.2/2013 (ΦΕΚ –/18/6.2013) Δημοσίευση N. 4156/2013 – Παροχή διευκρινήσεων αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας για την έκδοση άδειας δόμησης και χορήγησης πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας
1 24 downloads
18/06/2013
Ν. 4156/2013 (ΦΕΚ 122/Α`/31.5.2013) Μνημόνιο Κατανόησης στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος μεταξύ του Υπουργείου Περιβαλλοντικής Προστασίας του Κράτους του Ισραήλ και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
1 10 downloads
31/05/2013
Αρ. Πρωτ. 29596 Φ. 701.2/2012 (ΦΕΚ –/26/6.2012) Διευκρινίσεις για την ορθή εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας
1 22 downloads
26/06/2012
Αρ. Πρωτ. 719 Φ.701.2/2012 (ΦΕΚ –/13/1.2012) Παροχή οδηγιών επί της εφαρμογής διευκρινιστικής-ερμηνευτικής εγκυκλίου διαταγής Α.Π.Σ.
1 8 downloads
13/01/2012
Αρ. Πρωτ. 33535 οικ. Φ.701.2/2011 (ΦΕΚ –/9/9.2011) Προϋποθέσεις έγκρισης μελέτης πυροπροστασίας και καθορισμός διαδικασιών χορήγησης πιστοποιητικού πυροπροστασίας εγκαταστάσεων-τροποποίηση και κατάργηση διευκρινιστικών-ερμηνευτικών εγκύκλιων διαταγών Α.Π.Σ.
1 21 downloads
09/09/2011
Αρ. Πρωτ. 6337 Φ. 701.2/2011 (ΦΕΚ –/9/6.2011) Καθορισμός ενιαίου τύπου αίτησης υποβολής αιτήματος, γενικού τύπου εξουσιοδότησης και κατάργηση υποδειγμάτων υπεύθυνων δηλώσεων-περιορισμός γραφειοκρατίας στα πλαίσια απλούστευσης των διαδικασιών διεκπεραίωσης υποθέσεων αρμοδιότητας Γραφείων Πυρασφάλειας
1 11 downloads
09/06/2011
Αρ. Πρωτ. 7094 Φ. 701.2/2010 (ΦΕΚ –/15/3.2010) Διευκρινήσεις για την ορθή εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας
1 12 downloads
15/03/2010
Υ.Α. 1782/63/2010 (ΦΕΚ 210/Β`/1.3.2010) Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού, συστήματα ελέγχου καπνού και θερμότητας, μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης και διατάξεις ανιχνευτών καπνού
1 24 downloads
01/03/2010
Υ.Α. 1783/64/2010 (ΦΕΚ 210/Β`/1.3.2010) Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης
1 24 downloads
01/03/2010
Αρ. Πρωτ. 6776 Φ. 701.2/2010 (ΦΕΚ –/4/2.2010) Διευκρινήσεις για την ορθή εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας σε συστήματα αυτόματης κατάσβεσης τοπικής εφαρμογής και πυροσβεστήρες που εγκαθίστανται σε χώρους όπου γίνεται χρήση μαγειρικών ελαίων
1 15 downloads
04/02/2010
Αρ. Πρωτ. 1308 Φ. 701.2/2010 (ΦΕΚ –/11/1.2010) Ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας – Χρονική διάρκεια ισχύος πιστοποιητικού πυροπροστασίας
1 19 downloads
11/01/2010
Αρ. Πρωτ. 61047 Φ. 701.6/2009 (ΦΕΚ –/27/11.2009) Διευκρινήσεις για τα αυτόματα συστήματα κατάσβεσης τοπικής εφαρμογής και πυροσβεστήρες που εγκαθίστανται σε χώρους όπου γίνεται χρήση μαγειρικών λιπών και ελαίων
1 9 downloads
27/11/2009
Υ.Α. 38404/2009 (ΦΕΚ 1780/Β`/26.8.2009) Έγκριση του Ενιαίου Κανονισμού Ασφάλειας Αθλητικών Εκδηλώσεων
1 20 downloads
26/08/2009
Υ.Α. 5804 οικ. Φ. 109.1/2009 (ΦΕΚ 281/Β`/17.2.2009) Κανονισμός λειτουργίας Λιμενικών Πυροσβεστικών Σταθμών
1 16 downloads
17/02/2009
Ν. 3511/2006 (ΦΕΚ 258/Α`/27.11.2006) Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθμιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις
1 16 downloads
27/11/2006
Αρ. Πρωτ. 46819 Φ.701.2/2004 (ΦΕΚ –/11/9.2004) Διευκρινήσεις για την απλούστευση των διαδικασιών έγκρισης μελετών ενεργητικής πυροπροστασίας και χορήγησης πιστοποιητικού σε νέα κτήρια
1 9 downloads
11/09/2004
Εγγρ. 30058Φ.701.2/2002 (ΦΕΚ –/5/6.2002) Έγκριση μελετών ενεργητικής πυροπροστασίας
1 16 downloads
05/06/2002
Αρ. Πρωτ. 39112 Φ.701.2/1998 (ΦΕΚ –/12/10.1998) Κωδικοποίηση ερμηνευτικών – διευκρινιστικών διαταγών επί εφαρμογής του π.δ. 71/1988
1 10 downloads
12/10/1998
Π.Δ. 16/1996 (ΦΕΚ 10/Α`/18.1.1996) Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/654/EOK
1 31 downloads
18/01/1996
Υ.Α. 32787/2597/1995 (ΦΕΚ 1028/Β`/13.12.1995) Τροποποίηση της 19846/79 (610/Β) απόφασης του Υπουργού Συγκοινωνιών, περί εφοδιασμού των αυτοκινήτων οχημάτων και τρικύκλων μοτοσικλετών με πυροσβεστήρες
1 10 downloads
13/12/1995
Υ.Α. Δ3/14858/1993 (ΦΕΚ 477/Β`/1.7.1993) Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών διαμόρφωσης, σχεδίασης, κατασκευής, ασφαλούς λειτουργίας και πυροπροστασίας εγκαταστάσεων αποθήκευσης, εμφιάλωσης, διακίνησης, και διανομής υγραερίου καθώς και εγκαταστάσεων για τη χρήση αυτού σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές και επαγγελματικές δραστηριότητες
1 25 downloads
01/07/1993
Υ.Α. 18951 Φ.109.1/1992 (ΦΕΚ 614/Β`/12.10.1992) Άρνηση σε πολίτη από Πυροσβεστικές Υπηρεσίες να λάβει γνώση διοικητικών εγγράφων
1 10 downloads
12/10/1992
Π.Δ. 70/1990 (ΦΕΚ 31/Α`/14.3.1990) Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζομένων σε ναυπηγικές εργασίες
1 14 downloads
14/03/1990
Π.Δ. 225/1989 (ΦΕΚ 106/Α`/2.5.1989) Υγιεινή και Ασφάλεια στα Υπόγεια Τεχνικά Έργα
1 30 downloads
02/05/1989
Υ.Α. 3046/304/1989 (ΦΕΚ 59/Δ`/3.2.1989) Κτιριοδομικός Κανονισμός
1 32 downloads
03/02/1989
Υ.Α. 26979/1300/1988 (ΦΕΚ 301/Δ`/19.4.1988) Προδιαγραφές για τη σύνταξη μελετών πυροπροστασίας κτιρίων και εγκατάστασης δικτύων αερίων καυσίμων για νέες οικοδομές και τα απαραίτητα σχέδια για την έκδοση οικοδομικών αδειών καθώς και καθορισμός ποσοστού της συμβατικής δαπάνης έργων για τον υπολογισμό των αμοιβών των τεχνικών
1 13 downloads
19/04/1988
Π.Δ. 71/1988 (ΦΕΚ 32/Α`/17.2.1988) Κανονισμός πυροπροστασίας των κτιρίων. Προσοχή: Τα κεφάλαια Α και Γ έχουν καταργηθεί με το Π.Δ. 41/2018 (ΦΕΚ 80/Α`/7.5.2018)
1 17 downloads
17/02/1988
Υ.Α. 3021/19/6/1986 (ΦΕΚ 847/Β`/4.12.1986) Περιορισμός πιστοποιητικών και άλλων δικαιολογητικών που απαιτούνται από τις κείμενες διατάξεις για τη διεκπεραίωση υποθέσεων των πολιτών από Υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα
1 7 downloads
04/12/1986
Π.Δ. 546/1985 (ΦΕΚ 195/Α`/18.11.1985) Κανονισμός σωστικών και πυροσβεστικών μέσων και εκτέλεσης γυμνασίων στις μονάδες έρευνας ή εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων
1 8 downloads
18/11/1985
Π.Δ. 1073/1981 (ΦΕΚ 260/Α`/16.9.1981) Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού
1 24 downloads
16/09/1981
Π.Δ. 379/1980 (ΦΕΚ 105/Α`/5.5.1980) Περί τροποποιήσεως διατάξεων τινών του υπ αριθ. 455/76 π.δ/τος (ΦΕΚ 169/Α) «περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων…….κ.λπ»
1 6 downloads
05/05/1980
Π.Δ. 325/1973 (ΦΕΚ 254/Α`/28.9.1973) Περί εγκρίσεως και θέσεως εις εφαρμογήν κανονισμού περί επιθεωρήσεως των τουριστικών πλοίων
1 6 downloads
28/09/1973
Β.Δ. 469/1968 (ΦΕΚ 157/Α`/18.7.1968) Περί αποδοχής των αφοροσών εις ειδικά μέτρα πυρασφάλειας των επιβατηγών πλοίων κλπ. συμληρώσεων και τροποποιήσεων του κεφ. ΙΙ της ΔΣ περί ασφαλείας της Ανθρώπινης ζωής εν θαλάσση 1960
1 8 downloads
18/07/1968

    Υποβολή Σχολίου

    Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

    1 × five =