Γενική νομοθεσία

Title
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1: Α. Π.: ΥΠΕΝ/∆ΑΟΚΑ/42489/1824, Ηµ/νία: 10/05/2019: Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας Κτιρίων (π.δ. 41/2018, ΦΕΚ 80 Α’/7-5-2018)
 1 Αρχείο  8 downloads
10/05/2019 Κατεβάστε το αρχείο
ΦΕΚ B6210/2018 Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας στις εγκαταστάσεις μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων
 1 Αρχείο  7 downloads
20/12/2018 Κατεβάστε το αρχείο
Υ.Α. οικ.: 26539/2015 (ΦΕΚ 1373/Β`/3.7.2015) Σύσταση και συγκρότηση μη αμειβόμενης επιτροπής εγκρίσεων μελετών πυροπροστασίας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 15 του Π.δ. 71/1988 (ΦΕΚ 32/Α΄/1988) όπως συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 33940/7590 (ΦΕΚ 1316/Β΄/1998) απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ
 1 Αρχείο  6 downloads
03/07/2015 Κατεβάστε το αρχείο
Υ.Α. οικ. 12997/145/Φ.15/2014 – Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας – Επέκταση απαλλαγής πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας
 1 Αρχείο  4 downloads
15/10/2014 Κατεβάστε το αρχείο
Πυρ.Διατ. 14/2014 (ΦΕΚ 2434/Β`/12.9.2014) Οργάνωση, εκπαίδευση και ενημέρωση προσωπικού των επιχειρήσεων − εγκαταστάσεων σε θέματα πυροπροστασίας
 1 Αρχείο  1 Λήψη (εις)
12/09/2014 Κατεβάστε το αρχείο
Αρ. Πρωτ. 17803 Φ. 701.2/2014 (ΦΕΚ –/4/4.2014) Διευκρινήσεις για την δυνητική υποβολή μελετών ενεργητικής πυροπροστασίας προς έγκριση, μετά την αρχειοθέτησή τους
 1 Αρχείο  6 downloads
04/04/2014 Κατεβάστε το αρχείο
Ν. 4249/2014 (ΦΕΚ 73/Α`/24.3.2014) Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις
 1 Αρχείο  1 Λήψη (εις)
24/03/2014 Κατεβάστε το αρχείο
Αρ. Πρωτ. 1048 Φ. 701.33/2014 (ΦΕΚ –/27/1.2014) Διευκρινήσεις για την ορθή εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας σε επιχειρήσεις- εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στην ΚΥΑ 31856/2003
 1 Αρχείο  3 downloads
27/01/2014 Κατεβάστε το αρχείο
Αρ. Πρωτ. 33845 Φ.701.2/2013 (ΦΕΚ –/18/6.2013) Δημοσίευση N. 4156/2013 – Παροχή διευκρινήσεων αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας για την έκδοση άδειας δόμησης και χορήγησης πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας
 1 Αρχείο  6 downloads
18/06/2013 Κατεβάστε το αρχείο
Ν. 4156/2013 (ΦΕΚ 122/Α`/31.5.2013) Μνημόνιο Κατανόησης στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος μεταξύ του Υπουργείου Περιβαλλοντικής Προστασίας του Κράτους του Ισραήλ και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
 1 Αρχείο  1 Λήψη (εις)
31/05/2013 Κατεβάστε το αρχείο
Αρ. Πρωτ. 29596 Φ. 701.2/2012 (ΦΕΚ –/26/6.2012) Διευκρινίσεις για την ορθή εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας
 1 Αρχείο  1 Λήψη (εις)
26/06/2012 Κατεβάστε το αρχείο
Αρ. Πρωτ. 719 Φ.701.2/2012 (ΦΕΚ –/13/1.2012) Παροχή οδηγιών επί της εφαρμογής διευκρινιστικής-ερμηνευτικής εγκυκλίου διαταγής Α.Π.Σ.
 1 Αρχείο  2 downloads
13/01/2012 Κατεβάστε το αρχείο
Αρ. Πρωτ. 33535 οικ. Φ.701.2/2011 (ΦΕΚ –/9/9.2011) Προϋποθέσεις έγκρισης μελέτης πυροπροστασίας και καθορισμός διαδικασιών χορήγησης πιστοποιητικού πυροπροστασίας εγκαταστάσεων-τροποποίηση και κατάργηση διευκρινιστικών-ερμηνευτικών εγκύκλιων διαταγών Α.Π.Σ.
 1 Αρχείο  3 downloads
09/09/2011 Κατεβάστε το αρχείο
Αρ. Πρωτ. 6337 Φ. 701.2/2011 (ΦΕΚ –/9/6.2011) Καθορισμός ενιαίου τύπου αίτησης υποβολής αιτήματος, γενικού τύπου εξουσιοδότησης και κατάργηση υποδειγμάτων υπεύθυνων δηλώσεων-περιορισμός γραφειοκρατίας στα πλαίσια απλούστευσης των διαδικασιών διεκπεραίωσης υποθέσεων αρμοδιότητας Γραφείων Πυρασφάλειας
 1 Αρχείο  2 downloads
09/06/2011 Κατεβάστε το αρχείο
Αρ. Πρωτ. 7094 Φ. 701.2/2010 (ΦΕΚ –/15/3.2010) Διευκρινήσεις για την ορθή εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας
 1 Αρχείο  1 Λήψη (εις)
15/03/2010 Κατεβάστε το αρχείο
Υ.Α. 1782/63/2010 (ΦΕΚ 210/Β`/1.3.2010) Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού, συστήματα ελέγχου καπνού και θερμότητας, μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης και διατάξεις ανιχνευτών καπνού
 1 Αρχείο  3 downloads
01/03/2010 Κατεβάστε το αρχείο
Υ.Α. 1783/64/2010 (ΦΕΚ 210/Β`/1.3.2010) Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης
 1 Αρχείο  6 downloads
01/03/2010 Κατεβάστε το αρχείο
Αρ. Πρωτ. 6776 Φ. 701.2/2010 (ΦΕΚ –/4/2.2010) Διευκρινήσεις για την ορθή εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας σε συστήματα αυτόματης κατάσβεσης τοπικής εφαρμογής και πυροσβεστήρες που εγκαθίστανται σε χώρους όπου γίνεται χρήση μαγειρικών ελαίων
 1 Αρχείο  1 Λήψη (εις)
04/02/2010 Κατεβάστε το αρχείο
Αρ. Πρωτ. 1308 Φ. 701.2/2010 (ΦΕΚ –/11/1.2010) Ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας – Χρονική διάρκεια ισχύος πιστοποιητικού πυροπροστασίας
 1 Αρχείο  5 downloads
11/01/2010 Κατεβάστε το αρχείο
Αρ. Πρωτ. 61047 Φ. 701.6/2009 (ΦΕΚ –/27/11.2009) Διευκρινήσεις για τα αυτόματα συστήματα κατάσβεσης τοπικής εφαρμογής και πυροσβεστήρες που εγκαθίστανται σε χώρους όπου γίνεται χρήση μαγειρικών λιπών και ελαίων
 1 Αρχείο  1 Λήψη (εις)
27/11/2009 Κατεβάστε το αρχείο
Υ.Α. 38404/2009 (ΦΕΚ 1780/Β`/26.8.2009) Έγκριση του Ενιαίου Κανονισμού Ασφάλειας Αθλητικών Εκδηλώσεων
 1 Αρχείο  2 downloads
26/08/2009 Κατεβάστε το αρχείο
Υ.Α. 5804 οικ. Φ. 109.1/2009 (ΦΕΚ 281/Β`/17.2.2009) Κανονισμός λειτουργίας Λιμενικών Πυροσβεστικών Σταθμών
 1 Αρχείο  3 downloads
17/02/2009 Κατεβάστε το αρχείο
Ν. 3511/2006 (ΦΕΚ 258/Α`/27.11.2006) Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθμιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις
 1 Αρχείο  3 downloads
27/11/2006 Κατεβάστε το αρχείο
Αρ. Πρωτ. 46819 Φ.701.2/2004 (ΦΕΚ –/11/9.2004) Διευκρινήσεις για την απλούστευση των διαδικασιών έγκρισης μελετών ενεργητικής πυροπροστασίας και χορήγησης πιστοποιητικού σε νέα κτήρια
 1 Αρχείο  2 downloads
11/09/2004 Κατεβάστε το αρχείο
Εγγρ. 30058Φ.701.2/2002 (ΦΕΚ –/5/6.2002) Έγκριση μελετών ενεργητικής πυροπροστασίας
 1 Αρχείο  1 Λήψη (εις)
05/06/2002 Κατεβάστε το αρχείο
Αρ. Πρωτ. 39112 Φ.701.2/1998 (ΦΕΚ –/12/10.1998) Κωδικοποίηση ερμηνευτικών – διευκρινιστικών διαταγών επί εφαρμογής του π.δ. 71/1988
 1 Αρχείο  2 downloads
12/10/1998 Κατεβάστε το αρχείο
Π.Δ. 16/1996 (ΦΕΚ 10/Α`/18.1.1996) Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/654/EOK
 1 Αρχείο  2 downloads
18/01/1996 Κατεβάστε το αρχείο
Υ.Α. 32787/2597/1995 (ΦΕΚ 1028/Β`/13.12.1995) Τροποποίηση της 19846/79 (610/Β) απόφασης του Υπουργού Συγκοινωνιών, περί εφοδιασμού των αυτοκινήτων οχημάτων και τρικύκλων μοτοσικλετών με πυροσβεστήρες
 1 Αρχείο  1 Λήψη (εις)
13/12/1995 Κατεβάστε το αρχείο
Υ.Α. Δ3/14858/1993 (ΦΕΚ 477/Β`/1.7.1993) Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών διαμόρφωσης, σχεδίασης, κατασκευής, ασφαλούς λειτουργίας και πυροπροστασίας εγκαταστάσεων αποθήκευσης, εμφιάλωσης, διακίνησης, και διανομής υγραερίου καθώς και εγκαταστάσεων για τη χρήση αυτού σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές και επαγγελματικές δραστηριότητες
 1 Αρχείο  6 downloads
01/07/1993 Κατεβάστε το αρχείο
Υ.Α. 18951 Φ.109.1/1992 (ΦΕΚ 614/Β`/12.10.1992) Άρνηση σε πολίτη από Πυροσβεστικές Υπηρεσίες να λάβει γνώση διοικητικών εγγράφων
 1 Αρχείο  1 Λήψη (εις)
12/10/1992 Κατεβάστε το αρχείο
Π.Δ. 70/1990 (ΦΕΚ 31/Α`/14.3.1990) Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζομένων σε ναυπηγικές εργασίες
 1 Αρχείο  2 downloads
14/03/1990 Κατεβάστε το αρχείο
Π.Δ. 225/1989 (ΦΕΚ 106/Α`/2.5.1989) Υγιεινή και Ασφάλεια στα Υπόγεια Τεχνικά Έργα
 1 Αρχείο  2 downloads
02/05/1989 Κατεβάστε το αρχείο
Υ.Α. 3046/304/1989 (ΦΕΚ 59/Δ`/3.2.1989) Κτιριοδομικός Κανονισμός
 1 Αρχείο  4 downloads
03/02/1989 Κατεβάστε το αρχείο
Υ.Α. 26979/1300/1988 (ΦΕΚ 301/Δ`/19.4.1988) Προδιαγραφές για τη σύνταξη μελετών πυροπροστασίας κτιρίων και εγκατάστασης δικτύων αερίων καυσίμων για νέες οικοδομές και τα απαραίτητα σχέδια για την έκδοση οικοδομικών αδειών καθώς και καθορισμός ποσοστού της συμβατικής δαπάνης έργων για τον υπολογισμό των αμοιβών των τεχνικών
 1 Αρχείο  3 downloads
19/04/1988 Κατεβάστε το αρχείο
Π.Δ. 71/1988 (ΦΕΚ 32/Α`/17.2.1988) Κανονισμός πυροπροστασίας των κτιρίων. Προσοχή: Τα κεφάλαια Α και Γ έχουν καταργηθεί με το Π.Δ. 41/2018 (ΦΕΚ 80/Α`/7.5.2018)
 1 Αρχείο  2 downloads
17/02/1988 Κατεβάστε το αρχείο
Υ.Α. 3021/19/6/1986 (ΦΕΚ 847/Β`/4.12.1986) Περιορισμός πιστοποιητικών και άλλων δικαιολογητικών που απαιτούνται από τις κείμενες διατάξεις για τη διεκπεραίωση υποθέσεων των πολιτών από Υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα
 1 Αρχείο  2 downloads
04/12/1986 Κατεβάστε το αρχείο
Π.Δ. 546/1985 (ΦΕΚ 195/Α`/18.11.1985) Κανονισμός σωστικών και πυροσβεστικών μέσων και εκτέλεσης γυμνασίων στις μονάδες έρευνας ή εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων
 1 Αρχείο  1 Λήψη (εις)
18/11/1985 Κατεβάστε το αρχείο
Π.Δ. 1073/1981 (ΦΕΚ 260/Α`/16.9.1981) Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού
 1 Αρχείο  4 downloads
16/09/1981 Κατεβάστε το αρχείο
Π.Δ. 379/1980 (ΦΕΚ 105/Α`/5.5.1980) Περί τροποποιήσεως διατάξεων τινών του υπ αριθ. 455/76 π.δ/τος (ΦΕΚ 169/Α) «περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων…….κ.λπ»
 1 Αρχείο  1 Λήψη (εις)
05/05/1980 Κατεβάστε το αρχείο
Π.Δ. 325/1973 (ΦΕΚ 254/Α`/28.9.1973) Περί εγκρίσεως και θέσεως εις εφαρμογήν κανονισμού περί επιθεωρήσεως των τουριστικών πλοίων
 1 Αρχείο  1 Λήψη (εις)
28/09/1973 Κατεβάστε το αρχείο
Β.Δ. 469/1968 (ΦΕΚ 157/Α`/18.7.1968) Περί αποδοχής των αφοροσών εις ειδικά μέτρα πυρασφάλειας των επιβατηγών πλοίων κλπ. συμληρώσεων και τροποποιήσεων του κεφ. ΙΙ της ΔΣ περί ασφαλείας της Ανθρώπινης ζωής εν θαλάσση 1960
 1 Αρχείο  2 downloads
18/07/1968 Κατεβάστε το αρχείο

  Υποβολή Σχολίου

  Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *


  Υ.Α. οικ.: 26539/2015 (ΦΕΚ 1373/Β`/3.7.2015) Σύσταση και συγκρότηση μη αμειβόμενης επιτροπής εγκρίσεων μελετών πυροπροστασίας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 15 του Π.δ. 71/1988 (ΦΕΚ 32/Α΄/1988) όπως συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 33940/7590 (ΦΕΚ 1316/Β΄/1998) απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ

  Γραφτείτε στο newsletter μας:

  ΕΛΙΠΥΚΑ

  Σωρρού 22, Μαρούσι Αττικής ΤΚ 15125
  Τηλ.: +30 210 300 7554
  Εmail: [email protected]

  μέλος της Συνομοσπονδίας Συνδέσμων Πυροπροστασίας της Ευρώπης

  © 2019 www.elipyka.org – created by: Pinged_