Γενική νομοθεσία

Τίτλος
Κανονισμός Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων (ΦΕΚ Β, 3475, 24/05/2023)
1 0 Λήψη (εις)
29/05/2023
Διάγραμμα ισχύουσας νομοθεσίας – 18/11/2019
1 82 Λήψεις
30/01/2023
Σύσταση και συγκρότηση επιτροπής έγκρισης παρεκκλίσεων μελετών πυροπροστασίας
1 95 Λήψεις
22/07/2022
Καθορισμός της διαδικασίας και των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την έγκριση μελετών ενεργητικής πυροπροστασίας
1 208 Λήψεις
05/11/2019
Αριθ. Πρωτ.: 66418 Φ. 701.2 Νομική Υπηρεσία Πυροσβεστικού Σώματος: «Πυροπροστασία κατασκηνώσεων – παιδικών εξοχών»
1 65 Λήψεις
21/10/2019
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1: Α. Π.: ΥΠΕΝ/∆ΑΟΚΑ/42489/1824, Ηµ/νία: 10/05/2019: Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας Κτιρίων (π.δ. 41/2018, ΦΕΚ 80 Α’/7-5-2018)
1 164 Λήψεις
10/05/2019
ΦΕΚ B6210/2018 Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας στις εγκαταστάσεις μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων
1 78 Λήψεις
20/12/2018
Υ.Α. οικ.: 26539/2015 (ΦΕΚ 1373/Β`/3.7.2015) Σύσταση και συγκρότηση μη αμειβόμενης επιτροπής εγκρίσεων μελετών πυροπροστασίας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 15 του Π.δ. 71/1988 (ΦΕΚ 32/Α΄/1988) όπως συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 33940/7590 (ΦΕΚ 1316/Β΄/1998) απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ
1 42 Λήψεις
03/07/2015
Υ.Α. οικ. 12997/145/Φ.15/2014 – Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας – Επέκταση απαλλαγής πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας
1 63 Λήψεις
15/10/2014
Πυρ.Διατ. 14/2014 (ΦΕΚ 2434/Β`/12.9.2014) Οργάνωση, εκπαίδευση και ενημέρωση προσωπικού των επιχειρήσεων − εγκαταστάσεων σε θέματα πυροπροστασίας
1 39 Λήψεις
12/09/2014
Αρ. Πρωτ. 17803 Φ. 701.2/2014 (ΦΕΚ –/4/4.2014) Διευκρινήσεις για την δυνητική υποβολή μελετών ενεργητικής πυροπροστασίας προς έγκριση, μετά την αρχειοθέτησή τους
1 43 Λήψεις
04/04/2014
Ν. 4249/2014 (ΦΕΚ 73/Α`/24.3.2014) Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις
1 32 Λήψεις
24/03/2014
Αρ. Πρωτ. 1048 Φ. 701.33/2014 (ΦΕΚ –/27/1.2014) Διευκρινήσεις για την ορθή εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας σε επιχειρήσεις- εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στην ΚΥΑ 31856/2003
1 57 Λήψεις
27/01/2014
Αρ. Πρωτ. 33845 Φ.701.2/2013 (ΦΕΚ –/18/6.2013) Δημοσίευση N. 4156/2013 – Παροχή διευκρινήσεων αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας για την έκδοση άδειας δόμησης και χορήγησης πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας
1 50 Λήψεις
18/06/2013
Ν. 4156/2013 (ΦΕΚ 122/Α`/31.5.2013) Μνημόνιο Κατανόησης στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος μεταξύ του Υπουργείου Περιβαλλοντικής Προστασίας του Κράτους του Ισραήλ και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
1 35 Λήψεις
31/05/2013
Αρ. Πρωτ. 29596 Φ. 701.2/2012 (ΦΕΚ –/26/6.2012) Διευκρινίσεις για την ορθή εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας
1 46 Λήψεις
26/06/2012
Αρ. Πρωτ. 719 Φ.701.2/2012 (ΦΕΚ –/13/1.2012) Παροχή οδηγιών επί της εφαρμογής διευκρινιστικής-ερμηνευτικής εγκυκλίου διαταγής Α.Π.Σ.
1 32 Λήψεις
13/01/2012
Αρ. Πρωτ. 33535 οικ. Φ.701.2/2011 (ΦΕΚ –/9/9.2011) Προϋποθέσεις έγκρισης μελέτης πυροπροστασίας και καθορισμός διαδικασιών χορήγησης πιστοποιητικού πυροπροστασίας εγκαταστάσεων-τροποποίηση και κατάργηση διευκρινιστικών-ερμηνευτικών εγκύκλιων διαταγών Α.Π.Σ.
1 46 Λήψεις
09/09/2011
Αρ. Πρωτ. 6337 Φ. 701.2/2011 (ΦΕΚ –/9/6.2011) Καθορισμός ενιαίου τύπου αίτησης υποβολής αιτήματος, γενικού τύπου εξουσιοδότησης και κατάργηση υποδειγμάτων υπεύθυνων δηλώσεων-περιορισμός γραφειοκρατίας στα πλαίσια απλούστευσης των διαδικασιών διεκπεραίωσης υποθέσεων αρμοδιότητας Γραφείων Πυρασφάλειας
1 36 Λήψεις
09/06/2011
Αρ. Πρωτ. 7094 Φ. 701.2/2010 (ΦΕΚ –/15/3.2010) Διευκρινήσεις για την ορθή εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας
1 38 Λήψεις
15/03/2010
Υ.Α. 1782/63/2010 (ΦΕΚ 210/Β`/1.3.2010) Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού, συστήματα ελέγχου καπνού και θερμότητας, μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης και διατάξεις ανιχνευτών καπνού
1 53 Λήψεις
01/03/2010
Υ.Α. 1783/64/2010 (ΦΕΚ 210/Β`/1.3.2010) Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης
1 51 Λήψεις
01/03/2010
Αρ. Πρωτ. 6776 Φ. 701.2/2010 (ΦΕΚ –/4/2.2010) Διευκρινήσεις για την ορθή εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας σε συστήματα αυτόματης κατάσβεσης τοπικής εφαρμογής και πυροσβεστήρες που εγκαθίστανται σε χώρους όπου γίνεται χρήση μαγειρικών ελαίων
1 40 Λήψεις
04/02/2010
Αρ. Πρωτ. 1308 Φ. 701.2/2010 (ΦΕΚ –/11/1.2010) Ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας – Χρονική διάρκεια ισχύος πιστοποιητικού πυροπροστασίας
1 43 Λήψεις
11/01/2010
Αρ. Πρωτ. 61047 Φ. 701.6/2009 (ΦΕΚ –/27/11.2009) Διευκρινήσεις για τα αυτόματα συστήματα κατάσβεσης τοπικής εφαρμογής και πυροσβεστήρες που εγκαθίστανται σε χώρους όπου γίνεται χρήση μαγειρικών λιπών και ελαίων
1 35 Λήψεις
27/11/2009
Υ.Α. 38404/2009 (ΦΕΚ 1780/Β`/26.8.2009) Έγκριση του Ενιαίου Κανονισμού Ασφάλειας Αθλητικών Εκδηλώσεων
1 57 Λήψεις
26/08/2009
Υ.Α. 5804 οικ. Φ. 109.1/2009 (ΦΕΚ 281/Β`/17.2.2009) Κανονισμός λειτουργίας Λιμενικών Πυροσβεστικών Σταθμών
1 46 Λήψεις
17/02/2009
Ν. 3511/2006 (ΦΕΚ 258/Α`/27.11.2006) Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθμιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις
1 40 Λήψεις
27/11/2006
Αρ. Πρωτ. 46819 Φ.701.2/2004 (ΦΕΚ –/11/9.2004) Διευκρινήσεις για την απλούστευση των διαδικασιών έγκρισης μελετών ενεργητικής πυροπροστασίας και χορήγησης πιστοποιητικού σε νέα κτήρια
1 34 Λήψεις
11/09/2004
Εγγρ. 30058Φ.701.2/2002 (ΦΕΚ –/5/6.2002) Έγκριση μελετών ενεργητικής πυροπροστασίας
1 42 Λήψεις
05/06/2002
Αρ. Πρωτ. 39112 Φ.701.2/1998 (ΦΕΚ –/12/10.1998) Κωδικοποίηση ερμηνευτικών – διευκρινιστικών διαταγών επί εφαρμογής του π.δ. 71/1988
1 36 Λήψεις
12/10/1998
Π.Δ. 16/1996 (ΦΕΚ 10/Α`/18.1.1996) Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/654/EOK
1 68 Λήψεις
18/01/1996
Υ.Α. 32787/2597/1995 (ΦΕΚ 1028/Β`/13.12.1995) Τροποποίηση της 19846/79 (610/Β) απόφασης του Υπουργού Συγκοινωνιών, περί εφοδιασμού των αυτοκινήτων οχημάτων και τρικύκλων μοτοσικλετών με πυροσβεστήρες
1 35 Λήψεις
13/12/1995
Υ.Α. Δ3/14858/1993 (ΦΕΚ 477/Β`/1.7.1993) Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών διαμόρφωσης, σχεδίασης, κατασκευής, ασφαλούς λειτουργίας και πυροπροστασίας εγκαταστάσεων αποθήκευσης, εμφιάλωσης, διακίνησης, και διανομής υγραερίου καθώς και εγκαταστάσεων για τη χρήση αυτού σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές και επαγγελματικές δραστηριότητες
1 76 Λήψεις
01/07/1993
Υ.Α. 18951 Φ.109.1/1992 (ΦΕΚ 614/Β`/12.10.1992) Άρνηση σε πολίτη από Πυροσβεστικές Υπηρεσίες να λάβει γνώση διοικητικών εγγράφων
1 35 Λήψεις
12/10/1992
Π.Δ. 70/1990 (ΦΕΚ 31/Α`/14.3.1990) Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζομένων σε ναυπηγικές εργασίες
1 69 Λήψεις
14/03/1990
Π.Δ. 225/1989 (ΦΕΚ 106/Α`/2.5.1989) Υγιεινή και Ασφάλεια στα Υπόγεια Τεχνικά Έργα
1 69 Λήψεις
02/05/1989
Υ.Α. 3046/304/1989 (ΦΕΚ 59/Δ`/3.2.1989) Κτιριοδομικός Κανονισμός
1 69 Λήψεις
03/02/1989
Υ.Α. 26979/1300/1988 (ΦΕΚ 301/Δ`/19.4.1988) Προδιαγραφές για τη σύνταξη μελετών πυροπροστασίας κτιρίων και εγκατάστασης δικτύων αερίων καυσίμων για νέες οικοδομές και τα απαραίτητα σχέδια για την έκδοση οικοδομικών αδειών καθώς και καθορισμός ποσοστού της συμβατικής δαπάνης έργων για τον υπολογισμό των αμοιβών των τεχνικών
1 43 Λήψεις
19/04/1988
Π.Δ. 71/1988 (ΦΕΚ 32/Α`/17.2.1988) Κανονισμός πυροπροστασίας των κτιρίων. Προσοχή: Τα κεφάλαια Α και Γ έχουν καταργηθεί με το Π.Δ. 41/2018 (ΦΕΚ 80/Α`/7.5.2018)
1 50 Λήψεις
17/02/1988
Υ.Α. 3021/19/6/1986 (ΦΕΚ 847/Β`/4.12.1986) Περιορισμός πιστοποιητικών και άλλων δικαιολογητικών που απαιτούνται από τις κείμενες διατάξεις για τη διεκπεραίωση υποθέσεων των πολιτών από Υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα
1 32 Λήψεις
04/12/1986
Π.Δ. 546/1985 (ΦΕΚ 195/Α`/18.11.1985) Κανονισμός σωστικών και πυροσβεστικών μέσων και εκτέλεσης γυμνασίων στις μονάδες έρευνας ή εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων
1 32 Λήψεις
18/11/1985
Π.Δ. 1073/1981 (ΦΕΚ 260/Α`/16.9.1981) Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού
1 50 Λήψεις
16/09/1981
Π.Δ. 379/1980 (ΦΕΚ 105/Α`/5.5.1980) Περί τροποποιήσεως διατάξεων τινών του υπ αριθ. 455/76 π.δ/τος (ΦΕΚ 169/Α) «περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων…….κ.λπ»
1 32 Λήψεις
05/05/1980
Π.Δ. 325/1973 (ΦΕΚ 254/Α`/28.9.1973) Περί εγκρίσεως και θέσεως εις εφαρμογήν κανονισμού περί επιθεωρήσεως των τουριστικών πλοίων
1 30 Λήψεις
28/09/1973
Β.Δ. 469/1968 (ΦΕΚ 157/Α`/18.7.1968) Περί αποδοχής των αφοροσών εις ειδικά μέτρα πυρασφάλειας των επιβατηγών πλοίων κλπ. συμληρώσεων και τροποποιήσεων του κεφ. ΙΙ της ΔΣ περί ασφαλείας της Ανθρώπινης ζωής εν θαλάσση 1960
1 34 Λήψεις
18/07/1968

  1 Σχόλιο

  1. sklep internetowy

   Wow, amazing weblog format! How long have you ever been blogging for?
   you make blogging glance easy. The entire glance of your
   website is great, as neatly as the content! You can see similar here najlepszy sklep

   Απάντηση

  Υποβολή Σχολίου

  Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *