Εκπαιδευτικό πρόγραμμα:

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΥΝΗΘΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (ΚΩΔ. ELQN_01)

Το ΕΛΙΠΥΚΑ με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Υπεύθυνος εφαρμογής πυροπροστασίας κτιρίου συνήθων χρήσεων», έρχεται να καλύψει την ανάγκη μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων, οργανισμών και εγκαταστάσεων, για «πρόληψη και καταστολή πυρκαγιών, καθώς και τη διάσωση ατόμων και υλικών αγαθών που βρίσκονται ή διακινούνται σε αυτές, με τη δημιουργία υπευθύνου ατόμου για τη σχολαστική τήρηση των μελετών και σχεδίων πυροπροστασίας», μέσω ενός ευρύτερου προγράμματος σπουδών.

Ο σχεδιασμός του προγράμματος έγινε λαμβάνοντας υπόψη πρωτίστως την Ελληνική πραγματικότητα.

Ελήφθησαν υπόψη επίσης αντίστοιχες δομές και εμπειρίες Ευρωπαϊκών  χωρών – μελών της CFPA-E, στις οποίες ένας μεγάλος αριθμός τίτλων έχει ήδη εκδοθεί και συνεχίζει να εκδίδεται ετησίως στις χώρες αυτές [3]: σελίδα 20.

Ακόμη μελετήθηκαν σχετικά προγράμματα των:

 

Σε ποιους απευθύνεται:

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για εργαζόμενους σε Επιχειρήσεις, Οργανισμούς του Ιδιωτικού και του Δημόσιου Τομέα, όπως επίσης και σε ΟΤΑ ή επιχειρήσεις αυτών και οι οποίοι προτίθενται να αναλάβουν ρόλους σχετικούς με την πρόληψη πυρκαγιάς ή τη διαχείριση πυρασφάλειας σε κτίρια συνήθων χρήσεων.

ΗΜΕΡΗΣΙΟ & ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:

Date Day 1 2 3 4
16:00 – 16:45 17:00 – 17:45 18:00 – 18:45 19:00 – 19:45
27/1/22 Πέμπτη 1. Χαδιαράκου 1. Χαδιαράκου 1. Χαδιαράκου  
1/2/22 Τρίτη 1. Σδράγκας 1. Σδράγκας 2. Χαδιαράκου  
3/2/22 Πέμπτη 2. Χαδιαράκου 2. Χαδιαράκου 2. Χαδιαράκου 2. Χαδιαράκου
8/2/22 Τρίτη 3. Κολαΐτης 3. Κολαΐτης 3. Κολαΐτης
10/2/22 Πέμπτη 4. ΕΠΑΥΠΣ 4. ΕΠΑΥΠΣ 5. Σίμος  
15/2/22 Τρίτη 5. Σίμος 5. Σίμος 6. Κολαΐτης 6. Κολαΐτης
17/2/22 Πέμπτη 7. Χαδιαράκου 7. Χαδιαράκου 8. Πυργιώτης 8. Πυργιώτης
22/2/22 Τρίτη 9. Κοντούλης 9. Κοντούλης 9. Κοντούλης  
24/2/22 Πέμπτη 9. Σίμος 9. Σίμος 9. Σίμος  
1/3/22 Τρίτη 10. Σίμος 10. Σίμος 10. Σίμος 10. Σίμος
3/3/22 Πέμπτη 11. Πατεράκης 11. Πατεράκης 11. Πατεράκης  
8/3/22 Τρίτη 11. Πατεράκης 12. Πατεράκης 12. Πατεράκης  
10/3/22 Πέμπτη 13. ΕΠΑΥΠΣ 13. ΕΠΑΥΠΣ 13. ΕΠΑΥΠΣ  
15/3/22 Τρίτη 13. ΕΠΑΥΠΣ 13. ΕΠΑΥΠΣ 13. ΕΠΑΥΠΣ  
16/3/22 Τετάρτη 14. Πυργιώτης 14. Πυργιώτης  

Στόχοι του προγράμματος:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν αποκτήσει βασικές γνώσεις και κατανόηση των εννοιών πυρασφάλειας και πυροπροστασίας, μελετών, σχεδίων, τεχνικών και νομοθεσίας σε κτίρια γραφείων,  μικρομεσαίες βιομηχανικές, βιοτεχνικές και εμπορικές εγκαταστάσεις, σε οργανισμούς και θα μπορούν να οργανώνουν και να εκπαιδεύουν ομάδες πυρόσβεσης.

Κάντε κλικ στο κουμπί παρακάτω για να κατεβάσετε όλες τις πληροφορίες για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΥΝΗΘΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (ΚΩΔ. ELQN_01).

Γενικές γνώσεις, δεξιότητες & ικανότητες υποψηφίου:

Οι ικανότητες του υποψηφίου αφορούν στα εξής:

  • Κριτική σκέψη
  • Εύρεση λύσεων σε προβλήματα που σχετίζονται με το ρόλο του ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΥΝΗΘΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
  • Αντίληψη και αξιολόγηση κινδύνων
  • Αξιοποίηση επαγγελµατικής εµπειρίας
  • Παρατηρητικότητα
  • Ικανότητα επικοινωνίας και χειρισμού αιτημάτων
  • Ικανότητα δημιουργικής συμμετοχής σε ομαδική εργασία

 

Αίτηση υποψηφίου για συμμετοχή σε πρόγραμμα εκπαίδευσης – πιστοποίησης του ΕΛΙΠΥΚΑ:

Οποιοσδήποτε/οποιαδήποτε ενδιαφερόµενος/νη επιθυµεί να συµµετάσχει στο πρόγραμμα πρέπει να συµπληρώσει και να υπογράψει τη σχετική « ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΙΠΥΚΑ με τίτλο «ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΥΝΗΘΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ».
Αφού συμπληρώσετε την αίτηση μπορείτε να τη στείλετε στο [email protected].

Το ΕΛΙΠΥΚΑ, αξιολογεί τα στοιχεία της υποβληθείσας – υπογεγραµµένης από τον/την αιτούντα/αιτούσα – Αίτησης και τον/την ενηµερώνει εγκαίρως, ώστε να συµµετάσχει στο πρόγραμμα.

Ο αιτών/ η αιτούσα γίνεται υποψήφιος/α για συµµετοχή στις εξετάσεις του εν θέματι προγράμματος, εφόσον γίνει δεκτή η Αίτησή του/της από το ΕΛΙΠΥΚΑ.

Στην περίπτωση αποδοχής, το ΕΛΙΠΥΚΑ τον/την ενηµερώνει εγκαίρως ηλεκτρονικά ή εγγράφως, ώστε ο υποψήφιος να δηλώσει (ηλεκτρονικά ή εγγράφως) τη διαθεσιµότητά του για συµµετοχή στο πρόγραμμα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΥΝΗΘΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ»

Στον παρόντα ΠΙΝΑΚΑ περιλαμβάνονται τα δίδακτρα και τα τέλη που καλούνται να πληρώσουν οι ενδιαφερόμενοι/νες (αιτούντες/αιτούσες  υποψήφιοι/ες) μη Μέλη του ΕΛΙΠΥΚΑ για τις διάφορες φάσεις της διεργασίας εκπαίδευσης, πιστοποίησης, κατά περίπτωση.

α/α Περιγραφή Κόστος (€)
1 Συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, συμμετοχή στις εξετάσεις, έκδοση πιστοποιητικού επιτυχούς συμμετοχής 400€
Τέλος επανεξέτασης 150€
Τέλος αναβαθμολόγησης
Τέλος επαναπιστοποίησης
Τέλος άρσης αναστολής πιστοποίησης

 

Ο ΠΙΝΑΚΑΣ αυτός δύναται να αναθεωρείται με απόφαση του ΔΣ του ΕΛΙΠΥΚΑ, όταν κρίνεται αναγκαίο.

  • Για τα μέλη του ΕΛΙΠΥΚΑ, προβλέπεται έκπτωση 30%
  • Για ομαδική συμμετοχή υποψηφίων,   τα δίδακτρα – τέλη διαμορφώνονται κατόπιν συμφωνίας με το ΕΛΙΠΥΚΑ.
  • Οι  ανωτέρω περιγραφείσες υπηρεσίες εκπαίδευσης πιστοποίησης δεν έχουν ΦΠΑ. Το  παραστατικό εκδίδεται μόνο σε επαγγελματικό ΑΦΜ.

ΕΛΙΠΥΚΑ

Σωρού 22, Μαρούσι Αττικής ΤΚ 15125
Τηλ.: +30 210 300 7554
Εmail: [email protected]

μέλος της Συνομοσπονδίας Συνδέσμων Πυροπροστασίας της Ευρώπης

    © 2022 www.elipyka.org – created by: Pinged_