Διαβάστε μερικές από τις πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις που τέθηκαν κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου του ΕΛΙΠΥΚΑ, στις 7 & 8 Φεβρουαρίου 2020. Στις ερωτήσεις απαντά ο Γιώργος Μυλωνάκης, Φυσικός (M.Sc.), Γενικός Διευθυντής του Ελληνικού Ινστιτούτου Πυροπροστασίας Κατασκευών (ΕΛΙΠΥΚΑ). Η παρουσίαση του κ. Μυλωνάκη είχε τίτλο «2 πρότυπα αξιολόγησης του ΕΛΙΠΥΚΑ συνδέοντα την εποπτεία της αγοράς, με τους ελέγχους, τις μελέτες και την εκπαίδευση Μηχανικών».

1. Ποια είναι τα οφέλη εγγραφής ενός μηχανικού στο ΕΛΙΠΥΚΑ; Αναφέρεστε συνεχώς την λέξη πυρομηχανικός χωρίς να υφίσταται στην ελληνική νομοθεσία.

Η πυροπροστασία των κατασκευών, υφιστάμενων και νέων,  θα αποτελέσει κύριο ζητούμενο τα επόμενα χρόνια σε παγκόσμιο επίπεδο και βεβαίως στην Ελλάδα. Είναι ευνόητο ότι οι μηχανικοί κατά κύριο λόγο και λιγότερο άλλες ειδικότητες των θετικών επιστημών,  θα εμπλακούν στο θέμα της πυροπροστασίας των κατασκευών (μελέτες, επιβλέψεις, έργων, έλεγχοι, πιστοποιήσεις, εκπαίδευση, συμβουλευτική κλπ). Το ΕΛΙΠΥΚΑ φιλοδοξεί και όπως φαίνεται ήδη το επιτυγχάνει σε σημαντικό βαθμό, να αποτελέσει το ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ στα θέματα πυροπροστασίας, αναπτύσσοντας δράσεις, όπως:

  • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Σύνταξη κειμένων και position papers δημόσιας παρέμβασης στο πεδίο της πυροπροστασίας, τον εμπλουτισμό του ιστοσελίδας ώστε να αποτελεί καθημερινό χρηστικό εργαλείο εργασίας, χάραξη πλάνου και ολοκλήρωση αυτού για την προώθηση του έργου του ΕΛΙΠΥΚΑ στα μέλη του και δημόσια, σχεδιασμός και οργάνωση συνεδρίου και άλλων εκδηλώσεων

  • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Πιστοποιητικός φορέας, εποπτεία υλικών, επιθεωρήσεις Παραγωγών και Κατασκευαστών, αξιολόγηση φακέλου πιστοποίησης, ελεγκτικός μηχανισμός, πιστοποίηση Αξιολογητών/Επιθεωρητών κτιρίων, Δημιουργία μηχανισμού market Surveillance

  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Δημιουργία εκπαιδευτικού οράματος και φορέα, σχεδιασμός και δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και πρακτικών και θεωρητικών εξετάσεων

  • ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ

Δημιουργία Ελληνικών πρωτοκόλλων για FIRE PROTECTION RATING ΚΤΙΡΙΩΝ, για COMMISSIONING ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, προτύπων για δομικά υλικά, Τεχνική αξιολόγηση αιτημάτων μελών, Παρατηρητήριο νομοθεσίας, προτάσεις για τον κανονισμό πυροπροστασίας, σύνταξη τεχνικών εγχειριδίων και δημοσιεύσεων, προτάσεις και παρακολούθηση ερευνητικών έργων

  • ΜΕΛΩΝ

Σχεδιασμός και εκτέλεση ενεργειών για τη διατήρηση ενδιαφέροντος και δημιουργία οφέλους μελών του ΕΛΙΠΥΚΑ και  για προσέλκυση νέων μελών, προγράμματα γνωριμίας, διαχείριση μέρους του website με θέματα μελών.

Για όλα τα παραπάνω αξίζει όλοι οι εμπλεκόμενοι μηχανικοί αμέσως ή εμμέσως, να συμμετέχουν στο ΕΛΙΠΥΚΑ, ωφελούμενοι από την υπεραξία της state of the art ενημέρωσης και γιατί όχι να συνδράμουν στο Ινστιτούτο, διαμορφώνοντας το τοπίο της πυροπροστασίας στη χώρα μας.

Αναφορικά με τον Πυρομηχανικό, ο όρος χρησιμοποιήθηκε επειδή σε διεθνές επίπεδο είναι μια έννοια καθορισμένη και βοηθά για την κατανόηση των νέων ειδικών έργων και καθηκόντων που προκύπτουν υπό το αίτημα της πυροπροστασίας. Επιπροσθέτως οι χώρες που έχουν Πυρομηχανικούς έχουν και διαφορετικό νομοθετικό πλαίσιο πυροπροστασίας. Κατά συνέπεια, ο όρος χρησιμοποιείται σχηματικά.

Εμείς στη χώρα μας ίσως μπορούμε να χρησιμοποιήσομε άλλους τίτλους για μηχανικούς οι οποίοι τίτλοι, φαντάζομαι, θα αποκτηθούν από υπάρχοντες μηχανικούς, κατ’ αρχάς, μετά από επιμόρφωση εξειδίκευσης και εφαρμογή κριτηρίων αξιολόγησης προϋπηρεσίας στο αντικείμενο.

2. Τον Πρόεδρο του ΤΕΕ τον καλέσατε;

Θα ήταν η μέγιστη παράλειψη αν δεν το είχαμε κάνει (μαζί και με άλλα στελέχη του ΤΕΕ εμπλεκόμενα στο αντικείμενο της πυροπροστασίας).

3. Πολύ ωραία τα πρωτόκολλα οι επιθεωρήσεις. Ποιος τελικά νομίζετε ότι θα είναι ο φορέας που θα ελέγξει όλα αυτά; Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει τις γνώσεις και την υποδομή;

Σχετικά με πρωτόκολλα επιθεωρήσεων, υπάρχει η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ του ΕΛΙΠΥΚΑ, η οποία επεξεργάζεται ολοκληρωμένο σχέδιο. Η Πυροσβεστική έχει γνώσεις και αξιολογότατο έμψυχο δυναμικό. Έχει όμως τεράστιο Επιχειρησιακό Έργο να επιτελέσει, σχεδόν όλο το χρόνο. Παρόλα αυτά είναι ήδη επιβαρυμένη με τους ελέγχους Ενεργητικής Πυροπροστασίας. Οι προτάσεις του ΕΛΙΠΥΚΑ για τη διενέργεια ελέγχων λειτουργούν συμπληρωματικά. και επικουρικά προς την κατεύθυνση της προστασίας της ζωής και της περιουσίας.

4. Θα μπορούσατε να εξηγήσετε τις βασικές αρχές του ISO 17065 για τις επιθεωρήσεις κτιρίων ως προς την πυροπροστασία;

Κατ’ αρχάς το ISO 17065, είναι πρότυπο διαπίστευσης φορέων που πιστοποιούν προϊόντα, διεργασίες και υπηρεσίες.

Ας φαντασθούμε ότι έχει δημιουργηθεί ένας κατάλογος «ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 41/18 ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ, Α, B, C, D κλπ» Ένας φορέας ελέγχων θα μπορούσε να διαπιστευθεί κατά ISO 17065 (αφού αξιολογηθεί πχ από το ΕΣΥΔ) να υλοποιεί επιθεωρήσεις βάσει του παραπάνω καταλόγου κριτηρίων και να εκδίδει ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ.

5. Να γίνει ένα blog ερωτήσεων για τον κανονισμό και τις ερμηνείες του;

Είναι κάτι το οποίο εξετάζεται από την Επιστημονική Επιτροπή  και την Επιτροπή Επικοινωνίας του ΕΛΙΠΥΚΑ, ίσως όχι ακριβώς με τη μορφή  blog.

6. Το ΤΕΕ δεν θα διεξάγει εξετάσεις για ειδικότητα που δεν είναι νομοθετημένη. Γιατί δεν βρίσκετε έναν πιστοποιημένο οργανισμό (ιδιωτικό) να κάνει τις εξετάσεις;

Οι εξετάσεις αποτελούν το τελικό στάδιο μιας σειράς βημάτων για την απόδοση «βεβαίωσης» ή όποιου άλλου είδους «τίτλου» ήθελε προκύψει, σε πλαίσιο αμεροληψίας και αντικειμενικότητας. Το ΤΕΕ ως κατ’ εξοχήν αποδεκτός, αμερόληπτος και αντικειμενικός  θεσμός, από όλους τους μηχανικούς, θα μπορούσε, κατά τη γνώμη μου, να παίξει εξαιρετικά σημαντικό και  δημιουργικό ρόλο στον τομέα αυτό εκτός των άλλων και εξαιτίας της γεωγραφικής κάλυψης της επικράτειας. Η Επιστημονική και οι Επιτροπές Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης επεξεργάζονται ολοκληρωμένο σχέδιο για το οποίο είναι ακόμη νωρίς να υπάρξουν ανακοινώσεις.

7. Ποια η σχέση σας με το ΕΛΙΝΥΑΕ;

Δεν υπάρχει κάποια ειδική σχέση. Η ΥΑΕ αποτελεί διαρκές ζητούμενο για το ΕΛΙΠΥΚΑ, στο πλαίσιο της προστασίας της ζωής και της περιουσίας, πράγματα απολύτως συμβατά με τους σκοπούς του ΕΛΙΝΥΑ.

8. Επιδέχεται αλλαγές το ΠΔ; Πως;

Το ΠΔ δεν επιδέχεται αλλαγές παρά μόνον από άλλο ΠΔ. Το ζητούμενο όμως τώρα δεν είναι αυτό. Άλλωστε είναι γενικά ένα πολύ καλό και σύγχρονο ΠΔ.

Η κάλυψη σημαντικών κενών όπως η απουσία μηχανισμού ελέγχου, μπορούν να επιτευχθούν εμμέσως, με συστάσεις και προτροπές για εφαρμογή «ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ, ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ» που θα μπορούσαν να προβλέπονται από μια ΤΟΤΕΕ, από Εφαρμοστικά ΦΕΚ, από προδιαγραφές έργων, τεύχη  και συμβάσεις που θα περιέχουν απαιτήσεις τεκμηρίωσης πιστοποιήσεων, μεθοδολογία  και κριτήρια παραλαβής απόρριψης συνταχθέντα από «ψαγμένους, εκπαιδευμένους και ειδικευμένους» μηχανικούς και τεχνικά μελετητικά γραφεία, όπως τους φανταζόμαστε εμείς στο ΕΛΙΠΥΚΑ και εργαζόμαστε προς την κατεύθυνση αυτή.

9. Προκειμένου το πρότυπο να είναι καθολικά αποδεκτό γιατί δεν γίνεται διαμέσου του ΕΛΟΤ;

Τα πρότυπα δεν είναι υποχρεωτικό να προέρχονται από τους Οργανισμούς Τυποποίησης. Ιστορικά, υπήρξαν δεκάδες «αποδεκτά» πρότυπα τα οποία εκπονήθηκαν από σοβαρούς φορείς που είχαν την απαιτούμενη τεχνογνωσία, εμπειρία, επιστημονικό δυναμικό  και υποδομές.

Πάρτε για παράδειγμα τα ιδιωτικά πρωτόκολλα ελέγχων και αξιολόγησης διάσημων οργανισμών όπως:

LEED (https://www.usgbc.org/about/brand),
PASSIVE HOUSE (https://passivehouse.com/),
NFRC (https://www.nfrccommunity.org/).

Και στα δικά μας πράγματα,  η αστεροδότηση των ξενοδοχειακών μονάδων γίνεται βάσει κριτηρίων που εκπονήθηκαν από το ΞΕΕ. Πολλά, επίσης, από τα  σημερινά ISO & EN είχαν προϋπάρξει ως ιδιωτικά πρότυπα, τα οποία λόγω της ευρείας αποδοχής τους από την αγορά καθιερώθηκαν και υιοθετήθηκαν από τον ISO, το CEN, CENELEC  κλπ.

10. Σε διαδικασία εξετάσεων πως θα πάρουν να εξεταστούν και να αξιολογηθούν σωστά ότι μπορούν να εκτιμήσουν και να καταλάβουν τις απαιτήσεις όλων κτηρίων διαφορετικών χρήσεων, μεγέθους , ύψους κλπ.; Επίσης αυτές οι εξετάσεις θα είναι πιο πάνω από αυτές αναγνωρισμένων πανεπιστημίων διεθνώς; Ποια θα είναι κριτήρια εισδοχής για εκπαίδευση;

Είναι μια εξαιρετικά σημαντική και καθόλου εύκολη πρόκληση. Όπως ανέφερα προηγουμένως η επικαιροποιημένη μετά το Συνέδριο Στρατηγική του ΕΛΙΠΥΚΑ, προβλέπει τη δημιουργία Επιτροπών, εν προκειμένω, Εκπαίδευσης, Επιστημονική και Πιστοποίησης, οι οποίες ήδη εργάζονται ακριβώς πάνω σε αυτά τα θέματα. Μέσα στο καλοκαίρι θα υπάρχουν ευελπιστώ νεότερα.

11. Σχετικά με το πρωτόκολλο βαθμολόγησης. Αν υπάρχουν κανονισμοί πυρασφάλειας τότε τα καινούργια κτήρια δεν θα υποχρεώνονται να πληρούν τους κανονισμούς σε όλα τα στάδια σχεδιασμοί και κατασκευής; Αν ένα κτήριο αξιολογηθεί ως ακατάλληλο τότε ποιες θα είναι οι ενέργειες;

Θεωρητικά, όπως συμβαίνει και με πολλά ακόμη θέματα στο χώρο των κατασκευών, θα υποχρεώνονται. Το ερώτημα είναι πώς και με ποια σιγουριά θα γνωρίζει ο κύριος του έργου ότι πράγματι εφαρμόσθηκαν οι απαιτήσεις, του Κανονισμού και της μελέτης; Κατ’  αρχάς ο όρος «ακατάλληλο» λογικά πρέπει να συνδέεται με την προοριζόμενη χρήση. Το πρώτο πράγμα που μπορούμε να σκεφθούμε θα είναι ότι δεν θα μπορούσε να έχει τη χρήση για την οποία προοριζόταν αλλά κάποια άλλη, χαμηλότερων απαιτήσεων, από πλευράς πυροπροστασίας. Θα μπορούσε επίσης να υπάρξει συμμόρφωση μετά από παρεμβάσεις και αποκατάσταση των ελλείψεων ώστε να μπορεί να έχει κάποια επιτρεπόμενη χρήση.

12. The ELIPYKA protocol gives ELIPYKA Exclusive decision power over product and system certification. Is the institute sufficiently neutral;

Elipyka, through these protocols aims to provide third independent party assurance for the conformity of products, systems and competence of personnel, mainly with the National Fire Protection Regulation 41/2018, CPR 305/2011 and EN 13501-1 and 2. An exhaustive Risk Assessment will be implemented to minimize the impartiality an objectivity risks and set up mechanisms such as an “Independent Impartiality Committee” which will have not any contact with the other Committees. Elipyka, by its statute, is open to anyone interested in participating, through a status of a Full, Cooperating or Supporting membership, in compliance and full acceptance of the Elipyka’s statute.

13. Ο κύριος Μυλωνάκης ανάφερε για την πιστοποίηση του πυρομηχανικου σύμφωνα με την πιστοποίηση προσώπων 17024 κατά ΕΣΥΔ. Την αναγνώριση του επαγγέλματος του Πυρομηχανικού έχετε κάποιο σχέδιο για το πως θα το πετύχετε; Μόνο η πιστοποίηση του προσώπου δεν αρκεί.

Ανέφερα ότι η διαδικασία πιστοποίησης θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις βασικές οδηγίες του προτύπου αξιολόγησης φορέων πιστοποίησης προσώπων ISO 17024 για να διασφαλισθεί αντικειμενικότητα και αμεροληψία. Επίσης, όπως φαίνεται στην απάντηση της ερώτησης 1 ανωτέρω, ας συζητήσομε πρώτα για υπάρχοντες μηχανικούς οι οποίοι με κάποιο τρόπο θα αποκτήσουν κάποια βεβαίωση ή τίτλο που θα φανερώνει ικανότητα εκτέλεσης του ρόλου μιας α, β, γ ειδικότητας (μελετητής, επιθεωρητής, επιβλέπων έργων κλπ). Πολύ δύσκολα πρέπει να περιμένει κανείς «αναγνώριση» με τον τρόπο που το εννοείτε. Σε πρώτο στάδιο χρειάζεται η συμβολή όλων μας στην «εκπαίδευση της αγοράς» να απαιτεί συμμόρφωση με προδιαγραφές, πιστοποιήσεις και αξιολόγηση πιστότητας εγγράφων, από «επαΐοντες» που θα έχουν «τίτλο» και όχι «κατά δήλωση». Ο δρόμος δεν θα είναι στρωμένος με ροδοπέταλα. Το ΕΛΙΠΥΚΑ δημιουργεί ελπίδες και προϋποθέσεις για να φύγομε από το «όλοι τα κάνουν όλα» και του «στην Ελλάδα είσαι ότι δηλώσεις» (Τσαρούχης) και να πάμε στη διαφάνεια της τεκμηριωμένης συμμόρφωσης από «επαΐοντες».

*Οι απαντήσεις των ομιλητών εκφράζουν τις επιστημονικές και εμπειρικές τους απόψεις, παρουσιάζονται δε αυτούσιες χωρίς καμιά παρέμβαση από το ΕΛΙΠΥΚΑ.

ΕΛΙΠΥΚΑ

Σωρού 22, Μαρούσι Αττικής ΤΚ 15125
Τηλ.: +30 210 300 7554
Εmail: [email protected]

μέλος της Συνομοσπονδίας Συνδέσμων Πυροπροστασίας της Ευρώπης

    © 2024 www.elipyka.org – created by: Pinged_