Διαβάστε μερικές από τις πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις που τέθηκαν κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου του ΕΛΙΠΥΚΑ, στις 7 & 8 Φεβρουαρίου 2020. Στις ερωτήσεις απαντά ο Παναγιώτης Μεγαλοοικονόμου, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ, Ανώτερος Μηχανικός Ανάλυσης Κινδύνου, ΑΧΑ Ασφαλιστική. Η παρουσίαση του κ. Μεγαλοοικονόμου είχε τίτλο «Ασφάλιση Περιουσίας και Πυροπροστασία».

1. Ο επιθεωρητής κινδύνου, δεν θα έπρεπε να είναι παρών από το στάδιο της μελέτης? Συμβαίνει αυτό στην Ελλάδα;

Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζονται ολοένα και περισσότερες περιπτώσεις στις οποίες ζητείται η εμπλοκή των μηχανικών των ασφαλιστικών εταιρειών, με τη μορφή παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, στο στάδιο της μελέτης. Είναι από τα ελπιδοφόρα μηνύματα πως η αξία της πρόληψης και η ανάγκη λήψης μέτρων προς αυτήν την κατεύθυνση έχει γίνει κατανοητή από όλες τις πλευρές, με τις επιχειρήσεις να αναζητούν τις βέλτιστες λύσεις αξιοποιώντας την εμπειρία των ασφαλιστικών εταιριών που συνεργάζονται.

2. Εάν συνεργαζόμασταν για την εφαρμογή ενός συστήματος που διασφάλιζε 100% scoring για την παθητική πυροπροστασία αυτό θα είχε όφελος για τις ασφαλιστικές εταιρίες και γιατί;

Όπως είχε αναφερθεί και στο συνέδριο, οι περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες έχουν αναπτύξει εργαλεία αξιολόγησης (Scoring Tools) ώστε να έχουν σαφή εικόνα του επιπέδου πυροπροστασίας της υπό εξέταση επιχείρησης αλλά και ένα μέτρο σύγκρισης με αντίστοιχες χρήσεις. Στα εν λόγω εργαλεία, εκτός των στοιχείων που συσχετίζονται με την παθητική και ενεργητική πυροπροστασία, αξιολογείται και το επίπεδο οργάνωσης και διοίκησης της επιχείρησης όπου προκύπτουν επιμέρους βαθμολογίες, ανά πυλώνα αξιολόγησης, αλλά και συνολική βαθμολογία.
Συνεπώς, για να επανέλθω στην ερώτηση, εργαλεία αξιολόγησης υπάρχουν, αλλά σε κάθε περίπτωση θα ήταν ενδιαφέρον να συζητηθούν προτάσεις για την περεταίρω ανάπτυξη αυτών.

3. Σε κατασκευές μικρής κλίμακας, όπως για παράδειγμα σε μια κατοικία, υπάρχει διαφορά χρέωσης για την ασφάλιση μιας κατοικίας που δεν πληροί κανένα μέτρο πυροπροστασίας σε σχέση με μια άλλη που πληροί όσο το δυνατόν περισσότερα; Αν ναι, πόσο μεγάλη είναι η διαφορά εκφρασμένη σε ποσοστό επί τοις εκατό;

Η κάθε ασφαλιστική εταιρεία έχει τα δικά της standards για την αξιολόγηση της κάθε εγκατάστασης, ανεξαρτήτου κλίμακας. Στην εξίσωση συνεπώς θα πρέπει να υπολογίζουμε και το ενδεχόμενο η ασφαλιστική εταιρεία να μην προχωρήσει καν σε πρόταση ασφάλισης για μια εγκατάσταση που δεν πληροί κανένα μέτρο πυροπροστασίας.
Σε κάθε περίπτωση, η βάση συζήτησης είναι η τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων από την σχετική νομοθεσία.

4. Ποια είναι η έκπτωση που δίνεται σε επιχείρηση όταν ληφθούν όλα τα μέτρα που προτείνετε;

Στην περίπτωση που μία επιχείρηση είναι διατεθειμένη να προχωρήσει σε αναβάθμιση του επιπέδου πυροπροστασίας της σε βαθμό που να υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις σε μέτρα που του έχει θέσει η ασφαλιστική εταιρεία, μπορεί να τεθεί υπό συζήτηση η βελτίωση του ασφαλίστρου ή η βελτίωση όρων του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
Εξυπακούεται ότι η όποια βελτίωση, σε ασφάλιστρο ή όρους, εξαρτάται ανά περίπτωση.

5. Η ασφαλιστική μπορεί να ζητήσει πρόσθετα μέτρα από αυτά που η εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας προβλέπει;

Η προσέγγιση των ασφαλιστικών εταιρειών ως προς την επάρκεια των μέτρων πυροπροστασίας μιας εγκατάστασης αφορά στην ελαχιστοποίηση της πιθανότητας εκδήλωσης μιας πυρκαγιάς ή στον περιορισμό/ καταστολή αυτής, εάν εκδηλωθεί, λαμβάνοντας υπόψη εκτός της ασφάλειας των ανθρώπων και τις τυχόν οικονομικές απώλειες που δύναται να επέλθουν.
Συνεπώς, αναλόγως των συνθηκών, υπάρχει ενδεχόμενο η ασφαλιστική εταιρεία να ζητήσει μέτρα πέραν των όσων προβλέπονται σε μια μελέτη πυροπροστασίας.

*Οι απαντήσεις των ομιλητών εκφράζουν τις επιστημονικές και εμπειρικές τους απόψεις, παρουσιάζονται δε αυτούσιες χωρίς καμιά παρέμβαση από το ΕΛΙΠΥΚΑ.

ΕΛΙΠΥΚΑ

Σωρού 22, Μαρούσι Αττικής ΤΚ 15125
Τηλ.: +30 210 300 7554
Εmail: [email protected]

μέλος της Συνομοσπονδίας Συνδέσμων Πυροπροστασίας της Ευρώπης

    © 2024 www.elipyka.org – created by: Pinged_