Διαβάστε μερικές από τις πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις που τέθηκαν κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου του ΕΛΙΠΥΚΑ, στις 7 & 8 Φεβρουαρίου 2020. Στις ερωτήσεις απαντά ο Ματθαίος Βλαχάκης, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΑΠΘ, Διευθυντής Κτιριακών-Τεχνικών Έργων TÜV ΕΛΛΑΣ ΑΕ. Η παρουσίαση του κ. Βλαχάκη είχε τίτλο “Η νέα τεχνική οδηγία πυροπροστασίας κατασκευών αρωγός για ασφαλέστερα κτίρια”.

1. Μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε κάποιες έννοιες; Τι είναι Κανονισμός και τι Πρότυπο; Τι είναι πιστοποίηση και τι έλεγχος;

Αυτές οι έννοιες δεν μπορούν να απαντηθούν μονολεκτικά στα πλαίσια ενός συνεδρίου με διαφορετικό αντικείμενο. Είναι έννοιες που ταλαιπωρούν συχνά τους μηχανικούς και σίγουρα απαιτείται να ξεκαθαριστούν από το ΤΕΕ ή τον ΕΛΟΤ που είναι πλέον αρμόδιοι. Οι βασικές διαφορές ωστόσο είναι ότι ο κανονισμός είναι ένα νομοθετημένο κείμενο και αποτελεί τον τρόπο με τον οποίο οι δημόσιες Αρχές επιζητούν να καθοδηγούν ή να ελέγχουν συμπεριφορές, ενώ τα πρότυπα αποτελούν εργαλεία που διευκολύνουν το εμπόριο και προάγουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και της οικονομίας. Τα πρότυπα είναι προαιρετικά εργαλεία της αγοράς, ενώ η νομοθεσία αποτελεί προνόμιο των δημοσίων Αρχών και η εφαρμογή της είναι υποχρεωτική. Περισσότερες λεπτομέρειες δίνονται στον Οδηγό 30 της CENCENELEC.

Πιστοποίηση είναι η επίσημη βεβαίωση ή επιβεβαίωση ορισμένων χαρακτηριστικών ενός αντικειμένου, προσώπου ή οργανισμού και αποτελεί απόδειξη της συμμόρφωσης με βάση προκαθορισμένες απαιτήσεις η οποία πραγματοποιείται από έναν τρίτο ανεξάρτητο οργανισμό. Ο έλεγχος συνήθως αναφέρεται σε επαλήθευση επιμέρους χαρακτηριστικών, που στους μηχανικούς εμπεριέχει μετρήσεις και δοκιμές.

2. Πότε θεωρείτε χρονικά ότι θα εκδοθεί η νέα ΤΟΤΕΕ;

Η ομάδα εργασίας που έχει αναλάβει την εκπόνηση της ΤΟΤΕΕ, αποτελείται από έμπειρους μηχανικούς στο αντικείμενο που απασχολούνται αμισθί προκειμένου να παρέχουν τα κατάλληλα εργαλεία για όσους θα ασχοληθούν με το αντικείμενο. Πρόκειται για μια πρωτογενής εργασία καθώς δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν κείμενα από υφιστάμενα πρότυπα τα οποία έχουν άμεση εφαρμογή, ενώ παράλληλα έχει πολύ ευρύ αντικείμενο. Η ομάδα έχει ήδη απευθυνθεί σε μηχανικούς που θα ήθελαν να διατυπώσουν σχετικούς προβληματισμούς, αλλά δυστυχώς δεν υπήρξε σχετική ανταπόκριση και έτσι στην παρούσα φάση δημιουργεί επιμέρους κείμενα που εμπλουτίζει συνεχώς. Δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε το χρόνο έκδοσης, αλλά οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν στη φάση της δημόσιας διαβούλευσης που θα γίνει από το ΤΕΕ.

3. Η νέα ΤΟΤΕΕ θα αναφέρεται και σε προδιαγραφές εγκατάστασης για μόνιμα υδροδοτικά συστήματα πυρόσβεσης; Δηλ. θα αντικαταστήσει την ΤΟΤΕΕ 2451/86;

Η ΤΟΤΕΕ 2451/86 εξακολουθεί και ισχύει ως νομοθετημένη μέσα από σχετική υπουργική απόφαση. Η ΤΟΤΕΕ για την πυροπροστασία κατασκευών δεν θα είναι υποχρεωτικής εφαρμογής, αλλά θα αποτελέσει οδηγό προς τους συναδέλφους μηχανικούς και φυσικά θα περιλαμβάνει και θέματα για τα μόνιμα υδροδοτικά δίκτυα.

4. Ο τεχνικός ασφαλείας πρέπει να υπογράφει το κόκκινο βιβλίο ή οι αντίστοιχοι μηχανικοί ή υπεύθυνοι συντήρησης των αντίστοιχων συστημάτων; ΒΛΑΧΑΚΗΣ

Αν και αυτό είναι θέμα που άπτεται της πυροσβεστικής υπηρεσίας και έχει καθιερωθεί με την υπ. αριθμ 12/2007 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 545 τ.Β 18/4/2007), το βιβλίο τηρείται με ευθύνη του ιδιοκτήτη-εκμεταλλευτή της επιχείρησης και αναθέτει τους ελέγχους σε κατάλληλα πρόσωπα ή εταιρείες που υπογράφουν για την ορθή συντήρηση και έλεγχο των συστημάτων. Αν και στη σχετική διάταξη δεν αναφέρεται ο τεχνικός ασφαλείας, αυτός οφείλει να ενημερώσει την επιχείρηση καθώς ενέχει και το ρόλο του συμβούλου της στα σχετικά θέματα.

5. Αποθήκη με δίκτυο springler σύμφωνα με εγκεκριμένη μελέτη ελέγχεται και λειτουργεί σωστά, αλλά δεν υπάρχει το πυροδιαμέρισμα που φαίνεται στην μελέτη παθητικής βάσει της όποιας έχει γίνει η μελέτη ενεργητικής. Υπογράφουμε το κόκκινο βιβλίο ή όχι; ΒΛΑΧΑΚΗΣ

Το κόκκινο βιβλίο υπογράφεται από το άτομο που έχει τα απαραίτητα από το νόμο προσόντα ότι διενήργησε τον προδιαγραφόμενο έλεγχο και συντήρηση των συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας.

6. Προφανώς είναι δυνατόν κτίριο να διαφοροποιείται στην κατηγοριοποίηση του λόγω πυκνότητας πυροθερμικού φορτίου. Ποιος πρέπει να κάνει τον υπολογισμό πυροθερμικού φορτίου όταν όλοι προσεγγίζουν βάσει της κατηγοριοποίησης; ΧΑΔΙΑΡΑΚΟΥ ΒΛΑΧΑΚΗΣ

Επειδή κατά τη φάση της μελέτης όπου σχεδιάζεται ένα κτίριο δεν είναι συνήθως γνωστό το πυροθερμικό φορτίο που θα υπάρχει στο κτίριο, η κατηγοριοποίηση του με βάση τον κανονισμό πυροπροστασίας βοηθάει να εκτιμηθεί η τάξη μεγέθους του πυροθερμικού φορτίου σε συνδυασμό με την επικινδυνότητα του λόγω της χρήσης και αποτελεί το ελάχιστο μέτρο πρόληψης. Ωστόσο, ο μηχανικός μπορεί να εκτιμήσει ότι απαιτείται να ληφθούν περισσότερα μέτρα πυροπροστασίας σε συνδυασμό με τον ιδιοκτήτη της εγκατάστασης για μεγαλύτερο περιορισμό του κινδύνου.

*Οι απαντήσεις των ομιλητών εκφράζουν τις επιστημονικές και εμπειρικές τους απόψεις, παρουσιάζονται δε αυτούσιες χωρίς καμιά παρέμβαση από το ΕΛΙΠΥΚΑ.

ΕΛΙΠΥΚΑ

Σωρού 22, Μαρούσι Αττικής ΤΚ 15125
Τηλ.: +30 210 300 7554
Εmail: [email protected]

μέλος της Συνομοσπονδίας Συνδέσμων Πυροπροστασίας της Ευρώπης

    © 2024 www.elipyka.org – created by: Pinged_