Διαβάστε μερικές από τις πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις που τέθηκαν κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου του ΕΛΙΠΥΚΑ, στις 20 & 21 Μαΐου 2022. Στις ερωτήσεις απαντά ο Παναγιώτης Μεγαλοοικονόμου, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε., Επιθεωρητής Κινδύνων EUROLIFE FFH. Η παρουσίαση του κ. Μεγαλοοικονόμου είχε τίτλο “Ασφάλιση περιουσίας και πυροπροστασία”.

Κ. Μεγαλοοικονόμου , σε ποιο ποσοστό εκτιμάτε την αξιολόγηση κτιρίων από τις ασφαλιστικές εταιρείες με δικό τους προσωπικό και τι ποσοστό με εξωτερικό μελετητή;

Στατιστικά στοιχεία για τον αριθμό των επιθεωρήσεων που διενεργούνται από εσωτερικούς (in-house) επιθεωρητές ασφαλιστικών εταιριών σε σχέση με τις επιθεωρήσεις που διενεργούνται από εξωτερικούς συνεργάτες δεν έχω στην διάθεσή μου. Όμως, και στις δύο περιπτώσεις, η τελική αξιολόγηση του κινδύνου γίνεται από την ασφαλιστική εταιρία η οποία επεξεργάζεται τα στοιχεία των εκθέσεων επιθεώρησης και ανάλογα των προδιαγραφών και των οδηγιών που εφαρμόζει, αξιολογεί την κάθε περίπτωση και τοποθετείται ανάλογα για την συμμετοχή της ή μη στην ασφαλιστική κάλυψη της υπό εξέταση εγκατάστασης.

Πως ελέγχονται εργαστηριακά, τα δομικά στοιχεία υπάρχουσας κατασκευής;

Στην συνήθη διαδικασία επιθεώρησης από τις ασφαλιστικές εταιρίες δεν πραγματοποιούνται εργαστηριακοί έλεγχοι, εκτός ειδικών περιπτώσεων. Η τεκμηρίωση για υλικά, κατασκευές ή συστήματα δόμησης που φέρουν πιστοποίηση βασίζεται στα διαθέσιμα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που κοινοποιούνται στους επιθεωρητές. Συνεπώς, προς διασφάλιση όλων των πλευρών, είναι πολύ σημαντικό οι επιχειρήσεις να επιλέγουν πιστοποιημένα δομικά υλικά και εφαρμογές δόμησης και να διατηρούν αρχείο των σχετικών πιστοποιητικών.

Τι γίνεται σε παλαιότερα κτίρια στα οποία υπάρχουν μελέτες ΠΠ, αλλά δεν υπάρχουν πιστοποιητικά υλικών, πχ γυψοσανίδες, πόρτες κλιμακοστασίων/φρεατίων ανελ/ων;

Τα υλικά και οι κατασκευές, ανεξαρτήτου πιστοποιήσεων, αξιολογούνται βάσει της κρισιμότητάς τους στην εξέλιξη ενός συμβάντος πυρκαγιάς ως προς την εκτιμωμένη μέγιστη πιθανή ζημιά. Για παράδειγμα, διαφορετική βαρύτητα έχει μία μη πιστοποιημένη μεταλλική πόρτα ενός λεβητοστασίου που δεν επικοινωνεί με κρίσιμους χώρους από την περίπτωση θυρών σε κεντρικό κλιμακοστάσιο ενός πολυώροφου κτιρίου.
Στην πρώτη περίπτωση, η ασφαλιστική εταιρία πιθανότατα να εισηγούταν, ως καλή πρακτική, την τοποθέτηση πιστοποιημένης πυράντοχης πόρτας στο λεβητοστάσιο, ενώ, στην δεύτερη περίπτωση, που τα χαρακτηριστικά πυραντοχής των θυρών είναι κρίσιμος παράγοντας για την προστασία των οδεύσεων διαφυγής και της μη μετάδοσης της φωτιάς και του καπνού σε όλο το κτίριο, η πρόταση της ασφαλιστικής εταιρίας για τοποθέτηση πιστοποιημένων πυράντοχων θυρών θα ήταν, κατά πάσα πιθανότητα, προϋπόθεση για την ασφάλιση της εγκατάστασης.

Κ. Μεγαλοοικονομου, βάσει ποιου θεσμικού πλαισίου προκύπτει η αξιολόγηση μιας επιχείρησης;

Μιλώντας πάντα για τις περιπτώσεις ασφάλισης περιουσίας, η αξιολόγηση των εγκαταστάσεων γίνεται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και των standards που έχει θεσπίσει η κάθε ασφαλιστική εταιρία. Η βάση της αξιολόγησης είναι η εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας αλλά, στις περισσότερες των περιπτώσεων, τα standards των ασφαλιστικών εταιριών απαιτούν πρόσθετα μέτρα λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσέγγισή τους αφορά την προστασία όχι μόνο της ανθρώπινης ζωής, αλλά και της περιουσίας.

Σε ποιο βαθμό το σύστημα αξιολόγησης του ρίσκου που κάνετε σχετίζεται με την υφιστάμενη περί την πυροπροστασία νομοθεσία και ποια;

Η προσέγγιση μιας ασφαλιστικής εταιρίας ως προς την αξιολόγηση ενός κινδύνου εξαρτάται από τους κινδύνους που καλύπτει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
Στις ασφαλίσεις περιουσίας, κατά την επιθεώρηση εξετάζεται η τρωτότητα της εγκατάστασης στους κινδύνους που είναι εκτεθειμένα τα ασφαλισμένα αντικείμενα όπως οι κτιριακές εγκαταστάσεις, ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός και εν γένει το περιεχόμενο. Συνεπώς, οι απαιτήσεις, από ασφαλιστικής άποψης, θα μπορούσε να είναι αυστηρότερες της υφιστάμενης νομοθεσίας αφού στην εξίσωση, εκτός από τη διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής, που είναι κοινός στόχος και μέλημα, ελέγχεται και το επίπεδο προστασίας των περιουσιακών στοιχείων.
Για να γίνει πιο κατανοητό, θα αναφέρω μια περίπτωση που αντιμετωπίζουμε συχνά και αφορά αποθηκευτικούς χώρους όπου, βάσει νομοθεσίας, δεν απαιτείται η εγκατάσταση αυτόματης πυρανίχνευσης ή συστήματος αυτόματου καταιονισμού με νερό (sprinklers). Αν σε αυτούς τους χώρους αποθηκεύονται μεγάλης αξίας εμπορεύματα που καλύπτονται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, είναι πιθανό η ασφαλιστική εταιρία να ζητήσει ενίσχυση των μέτρων πυροπροστασίας, π.χ. εγκατάσταση συστήματος αυτόματης πυρανίχνευσης ή sprinklers, με σκοπό τον περιορισμό της έκτασης πιθανής ζημιάς από φωτιά στους συγκεκριμένους χώρους.

Κύριε Μεγαλοικονόμου πόσο συχνά κατά τις αυτοψίες σας τα αντλιοστάσια πυρόσβεσης είναι σε κακή κατάσταση συντήρησης και δεν λειτουργούν;

Η διαπίστωσή μας είναι ότι το ποσοστό των περιπτώσεων όπου συναντάμε θέματα συντήρησης σε αντλιοστάσια πυρόσβεσης αλλά και γενικότερα, σε συστήματα που αφορούν συστήματα πυροπροστασίας, έχουν περιοριστεί σημαντικά σε σχέση με το παρελθόν.
Οι επιθεωρήσεις από τις ασφαλιστικές εταιρίες αλλά και συμβάντα ζημιών φαίνεται να έχουν συμβάλει ουσιαστικά στην βελτίωση αυτού του τομέα αφού έχουν αναδείξει την σημασία της πυροπροστασίας και της αναγκαιότητας τα συστήματα πυροπροστασίας να είναι σε κατάσταση ετοιμότητας λειτουργίας.

Παρακαλώ να σημειωθεί ότι οι απόψεις που διατυπώνονται είναι καθαρά προσωπικές και δεν εκφράζουν τοποθετήσεις τρίτων.

ΕΛΙΠΥΚΑ

Σωρού 22, Μαρούσι Αττικής ΤΚ 15125
Τηλ.: +30 210 300 7554
Εmail: [email protected]

μέλος της Συνομοσπονδίας Συνδέσμων Πυροπροστασίας της Ευρώπης

    © 2024 www.elipyka.org – created by: Pinged_