Πυροσβεστικές διατάξεις

Τίτλος
Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ελέγχου και έκδοσης των διοικητικών πράξεων πυροπροστασίας σε επιχειρήσεις – εγκαταστάσεις, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 167 του ν. 4662/2020 (ΦΕΚ B΄ 5519/29.11.2021)
1 323 Λήψεις
01/12/2021
Διαδικασία επιβολής διοικητικών προστίμων για παραβάσεις επί κανονιστικών διατάξεων νομοθεσίας πυροπροστασίας ( 19/2020)
1 113 Λήψεις
16/06/2020
ΑΠ 31415 της 23-5-2019 Εγκύκλιος Πυροσβεστικής για Υφιστάμενα Κτήρια
1 231 Λήψεις
28/06/2019
«Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας εγκαταστάσεων (μονάδων) υγείας και κοινωνικής πρόνοιας». Yπ’αριθμ. 18/2019 Πυροσβεστική Διάταξη, ΦΕΚ Β1514/07.05.2019
1 82 Λήψεις
07/05/2019
Υ.Α. 16410 Φ.700.6/2018 (ΦΕΚ 1576/Β`/8.5.2018) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 6/2018 Πυροσβεστικής Διάταξης με θέμα: «μέτρα και μέσα πυροπροστασίας εμπορικών αποθηκών»
1 61 Λήψεις
08/05/2018
Υ.Α. 24738Φ.701.2/2017 (ΦΕΚ 2089/Β`/19.6.2017) Τροποποίηση των υπ’ αριθ. 3/2015, 14/2014 και 15/2015 πυροσβεστικών διατάξεων και κατάργηση των υπ’ αριθ. 2/1979 και υπ’ αριθ. 5/1991 πυροσβεστικών διατάξεων
1 54 Λήψεις
19/06/2017
Υ.Α. 74088 Φ.700.8/2017 (ΦΕΚ 165/Β`/26.1.2017) (Πυροσβεστική Διάταξη 8/2016) Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας εμπορικών καταστημάτων
1 52 Λήψεις
26/01/2017
Υ.Α. 3275 Φ.700.17/2016 (ΦΕΚ 388/Β`/19.2.2016) (Αριθμ. Πυροσβεστικής Διάταξης 17/2016) Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας γραφείων
1 61 Λήψεις
19/02/2016
Υ.Α. 14980 Φ.700.5/2015 (ΦΕΚ 529/Β`/3.4.2015) (Πυροσβεστική Διάταξη 3/2015) Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας χώρων συνάθροισης κοινού
1 93 Λήψεις
03/04/2015
Πυρ.Διατ. 15/2014 (ΦΕΚ 3149/Β`/24.11.2014) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 15/2014 Πυροσβεστικής Διάταξης με θέμα: «Προδιαγραφές μελέτης, σχεδίασης και εγκατάστασης των φορητών, μόνιμων και λοιπών προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας»
1 66 Λήψεις
24/11/2014
Πυρ.Διατ. 14/2014 (ΦΕΚ 2434/Β`/12.9.2014) Οργάνωση, εκπαίδευση και ενημέρωση προσωπικού των επιχειρήσεων − εγκαταστάσεων σε θέματα πυροπροστασίας
1 72 Λήψεις
12/09/2014
Αρ. Πρωτ. 39310 Φ. 700.1/2013 (ΦΕΚ –/15/7.2013) Δημοσίευση της υπ’ αριθ. 13/2013 Πυροσβεστικής Διάταξης
1 39 Λήψεις
15/07/2013
Πυρ.Διατ. 13/2013 (ΦΕΚ 1586/Β`/21.6.2013) Απλοποίηση διαδικασίας χορήγησης πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας σε επιχειρήσεις εγκαταστάσεις και τροποποίηση της υπ’ αριθ. 12/2012 Πυροσβεστικής Διάταξης
1 48 Λήψεις
21/06/2013
Αποφ. 12/2012 (ΦΕΚ 1794/Β`/6.6.2012) Καθιέρωση βιβλίου ελέγχου συντήρησης και καλής λειτουργίας των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας των επιχειρήσεων – εγκαταστάσεων
1 57 Λήψεις
06/06/2012
Αποφ. 13/2012 (ΦΕΚ 1794/Β`/6.6.2012) Διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας σε επιχειρήσεις – εγκαταστάσεις
1 48 Λήψεις
06/06/2012
Πυρ.Διατ. 16/2015 (ΦΕΚ 2326/Β`/29.10.2015) Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας εκπαιδευτηρίων
1 34 Λήψεις
29/10/2010
Πυρ.Διατ. 12β/2010/2010 (ΦΕΚ 546/Β`/29.4.2010) Καθιέρωση βιβλίου ελέγχου και συντήρησης μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας των επιχειρήσεων ή εγκαταστάσεων και κατάργηση των υπ αριθμ. 12/2007 και 12α/2008 Πυροσβεστικών διατάξεων
1 34 Λήψεις
24/04/2010
Πυρ.Διατ. 13α/2010 (ΦΕΚ 141/Β`/12.2.2010) Τροποποίηση της υπ αριθ. 13/2008 Πυροσβεστικής διάταξης «περί καθορισμού της διαδικασίας χορήγησης πιστοποιητικού πυροπροστασίας σε επιχειρήσεις που στεγάζονται σε κτίρια
1 29 Λήψεις
12/02/2010
Αποφ. 58474 Φ. 700.1, Πυρ. Διατ. 12α/2008 (ΦΕΚ 2266/Β`/5.11.2008) Τροποποίηση της υπ αριθμ. 12/2007 Πυροσβεστικής Διάταξης (ΦΕΚ 545/Β) «Καθιέρωση βιβλίου ελέγχου συντήρησης και καλής λειτουργίας των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας των επιχειρήσεων»
1 34 Λήψεις
05/11/2008
Αποφ. 2008 (ΦΕΚ 1506/Β`/30.7.2008) Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης πιστοποιητικού πυροπροστασίας σε επιχειρήσεις που στεγάζονται σε κτίρια
1 36 Λήψεις
30/07/2008
Πυρ.Διατ. 12/2007 (ΦΕΚ 545/Β`/18.4.2007) Καθιέρωση βιβλίου ελέγχου συντήρησης και καλής λειτουργίας των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας των επιχειρήσεων
1 40 Λήψεις
18/04/2007
Πυρ.Διατ. 8γ/2007 (ΦΕΚ 276/Β`/2.3.2007) Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε εμπορικά καταστήματα και κατάργηση των υπ αριθμ. 1/1978, 8/1997, 8α/2002 και 8β/2004 Πυροσβεστικών διατάξεων
1 33 Λήψεις
02/03/2007
Ν. 3511/2006 (ΦΕΚ 258/Α`/27.11.2006) Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθμιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις
1 29 Λήψεις
27/11/2006
Υ.Α. 9Α/2005 (ΦΕΚ 1554/Β`/10.11.2005) Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων της υπ’ αριθμ. 9/2000 Πυροσβεστικής Διάταξης «Κανονισμός ρύθμισης μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις» (1459/Β)
1 31 Λήψεις
10/11/2005
Πυρ.Διατ. 8β/2004 (ΦΕΚ 1531/Β`/14.10.2004) Έγκριση τροποποίησης πυροσβεστικής διάταξης 8β/2004
1 28 Λήψεις
14/10/2004
Υ.Α. 30722/Φ.700.1, Πυρ/κή Δ/ξη 11/2003 (ΦΕΚ 817/Β`/23.6.2003) Έγκριση Πυροσβεστικής Διάταξης 11/03 «Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας σε λυόμενες στεγασμένες κατασκευές με εύκαμπτο περίβλημα (τέντα)»
1 43 Λήψεις
23/06/2003
Υ.Α. 34896Φ700-1/2002 (ΦΕΚ 844/Β`/8.7.2002) Έγκριση τροποποίησης πυροσβεστικής διάταξης 8α/2002
1 29 Λήψεις
08/07/2002
Υ.Α. 34897/Φ700.1, Πυρ/κή Δ/ξη 10/2002 (ΦΕΚ 844/Β`/8.7.2002) Έγκριση πυροσβεστικής διάταξης 10/02 «λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε τουριστικούς λιμένες σκαφών αναψυχής»
1 36 Λήψεις
08/07/2002
Πυρ.Διατ. 9/2000 (ΦΕΚ 1459/Β`/30.11.2000) Κανονισμός ρύθμισης μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις
1 32 Λήψεις
30/11/2000
Πυρ.Διατ. 8/1997 (ΦΕΚ 725/Β`/19.8.1997) Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε εμπορικά καταστήματα
1 31 Λήψεις
18/08/1997
Αποφ. 7568 Φ.700.1, Πυρ/κή Δ/ξη 7/1996 (ΦΕΚ 155/Β`/13.3.1996) Λήψη μέτρων πυροπροστασίας κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών
1 46 Λήψεις
13/03/1996
Αποφ. 7181 Φ.700.1, Πυρ/κή Δ/ξη 6/1996 (ΦΕΚ 150/Β`/13.3.1996) Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε αποθήκες
1 31 Λήψεις
13/03/1996
Πυρ.Διατ. 3δ/1995 (ΦΕΚ 959/Β`/22.11.1995) Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ αριθ. 3/1981 (20/Β) Πυρ/κής Δ/ξης «περί λήψεως βασικών μέτρων πυροπροστασίας εις αίθουσας συγκεντρώσεως κοινού»
1 34 Λήψεις
22/11/1995
Αποφ. 17949/109.1, Πυρ/κή Δ/ξη 5/1991 (ΦΕΚ 387/Β`/11.6.1991) Καθορισμός της διάρκειας ισχύος των βεβαιώσεων πυρασφάλειας
1 31 Λήψεις
11/06/1991
Πυρ.Διατ. 4/1987 (ΦΕΚ 724/Β`/22.12.1987) Μέτρα πρόληψης πυρκαγιών σε οικόπεδα και λοιπούς ακάλυπτους χώρους που βρίσκονται μέσα ή κοντά σε κατοικημένες περιοχές
1 34 Λήψεις
22/12/1987
Υ.Α. Φ. 701.1/3β/1983 (ΦΕΚ 457/Β`/8.8.1983) Τροποποίηση της 3/19.1.1981 Πυροσβεστικής Διάταξης «περί λήψεως Βασικών μέτρων Πυροπροστασίας εις αιθούσας συγκεντρώσεως κοινού»
1 30 Λήψεις
08/08/1983
Υ.Α. Φ.701.1/2γ/1983 (ΦΕΚ 457/Β`/8.8.1983) Τροποποίηση της 2/3.2.1979 Πυροσβεστικής Διάταξης «Περί λήψεως βασικών μέτρων Πυροπροστασίας εις τα Ξενοδοχειακά Καταλύματα»
1 34 Λήψεις
08/08/1983
Αποφ. Φ. 7011/1β/1983 (ΦΕΚ 450/Β`/4.8.1983) Τροποποίηση της 1/30.12.83 Πυροσβεστικής Διάταξης Περί λήψεως βασικών μέτρων Πυροπροστασίας εις τα Μεγάλα Εμπορικά Καταστήματα και τους αποθηκευτικούς χώρους αυτών
1 28 Λήψεις
04/08/1983
Πυρ.Διατ. 2β/1982 (ΦΕΚ 623/Β`/25.8.1982) Τροποποίηση της 2/3-2-79 Πυροσβεστικής Διάταξης «Περί λήψεως βασικών μέτρων Πυροπροστασίας εις τα Ξενοδοχειακά Καταλύματα»
1 29 Λήψεις
25/08/1982
Αποφ. 37738/Φ.700.1/1α/1981 (ΦΕΚ 538/Β`/11.9.1981) Περί τροποποιήσεως της υπ αριθ. 1/30.12.1978 Πυροσβεστικής Διατάξεως «περί λήψεως βασικών μέτρων πυροπροστασίας εις τα Μεγάλα Εμπορικά Καταστήματα και τους αποθηκευτικούς χώρους αυτών»
1 32 Λήψεις
11/09/1981
Αποφ. 37738 Φ. 700.1/ 3α/1981 (ΦΕΚ 538/Β`/11.9.1981) Περί τροποποιήσεως της υπ αριθ. 3/19.1.1981 Πυροσβεστικής Διατάξεως «περί λήψεως βασικών μέτρων Πυροπροστασίας εις αίθουσας συγκεντρώσεως κοινού»
1 31 Λήψεις
11/09/1981
Αποφ. 37738/Φ.700.1/2α/1981 (ΦΕΚ 538/Β`/11.9.1981) Περί τροποποιήσεως της υπ αριθ. 2/3.2.1979 Πυροσβεστικής Διατάξεως «περί λήψεως βασικών μέτρων πυροπροστασίας εις τα Ξενοδοχειακά Καταλύματα»
1 33 Λήψεις
11/09/1981
Πυρ.Διατ. 3/1981 (ΦΕΚ 20/Β`/19.1.1981) Περί λήψεως βασικών μέτρων πυροπροστασίας σε αίθουσες συγκεντρώσεως κοινού
1 37 Λήψεις
19/01/1981
Πυρ.Διατ. 1/1978 (ΦΕΚ 1148/Β`/30.12.1978) Περί λήψεως βασικών μέτρων πυροπροστασίας εις τα Μεγάλα Εμπορικά Καταστήματα και τους αποθηκευτικούς χώρους αυτών
1 35 Λήψεις
30/12/1978
Ν. 616/1977 (ΦΕΚ 166/Α`/15.6.1977) Περί έκδοσης Πυροσβεστικών Διατάξεων
1 36 Λήψεις
15/06/1977

    Υποβολή Σχολίου

    Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *