Διαβάστε μερικές από τις πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις που τέθηκαν κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου του ΕΛΙΠΥΚΑ, στις 7 & 8 Φεβρουαρίου 2020. Στις ερωτήσεις απαντά ο Χρύσανθος Μαραβέας, Πολιτικός Μηχανικός, Ph.D,  του οποίου η παρουσίαση είχε τίτλο «Πιστοποίηση πυραντοχής τυποποιημένων φερόντων δομικών στοιχείων / συστημάτων με τους Ευρωκώδικες».

  1. Στο ΠΔ 41, αναφέρει ότι τον ΔΠ πρέπει να τον πληρούν και τα «δευτερεύοντα» δομικά στοιχεία της στέγης, αυτά δεν είναι οι τεγίδες μηκίδες κλπ;

Αναφέρει ότι εφαρμόζονται οι Ευρωκώδικες για τα φέροντα δομικά στοιχεία. Σύμφωνα με την μεθοδολογία για “performance based” εκτίμηση της πυραντίστασης, η ευστάθεια της κατασκευής μπορεί να μη επηρεάζεται από την αστοχία δευτερευόντων δομικών στοιχείων, έως σε κάποιες ακραίες περιπτώσεις και από αστοχία πρωτευόντων δομικών στοιχείων (πχ σύμμικτων δοκών). Επισημαίνεται, ότι ο όρος αστοχία δεν σημαίνει υποχρεωτικά κατάρρευση όταν εξετάζουμε δομικές κατασκευές σε φωτιά.

  1. Αν η στάνταρ φωτιά δεν είναι ρεαλιστική, γιατί τη χρησιμοποιούμε;

Καθιερώθηκε μετά από δοκιμές σε πολύ συγκεκριμένες συνθήκες (πολύ μικρά πυροδιαμερίσματα), και από τότε χρησιμοποιείται σε όλους τους κανονισμούς παγκοσμίως. Με την βελτίωση της επιστημονικής γνώσης καλύτερες προσεγγίσεις και περισσότερο ρεαλιστικές έχουν προταθεί. Μία περίπτωση είναι οι παραμετρικές καμπύλες φωτιάς στο EN1991-1-2.

  1. Αναλύστε μας αν μπορείτε τα αίτια κατάρρευσης του χαλύβδινου σκελετού, στην περίπτωση των δίδυμων πύργων.

Υπάρχουν τόμοι ολόκληροι από διερευνήσεις της αρμόδιας επιτροπής αλλά και δεκάδες εργασίες. Φαίνεται ότι αστόχησαν οι συνδέσεις, κατέρρευσαν τα σύμμικτα δάπεδα, τα οποία οδήγησαν σε περαιτέρω καταρρεύσεις (λόγω φορτίου), με αποτέλεσμα την απώλεια πλευρικής στήριξης των αρθρωτών μεταλλικών πλαισίων των όψεων και τελικά την κατάρρευση. Οι εκθέσεις αυτές είναι διαθέσιμες στο internet (https://www.nist.gov/el/final-reports-nist-world-trade-center-disaster-investigation)

  1. Η ερώτησή μου αφορά τη σύγκριση αποτελεσμάτων μεταξύ των αναλυτικών τύπων που περιγράφονται στους κώδικες και μεταξύ αποτελεσμάτων από ανάλυση πεπερασμένων στοιχείων. Η διαφορά είναι γνωστό ότι είναι μεγάλη. Ποια αποτελέσματα δεχόμαστε;

Η διαφορά δεν είναι μεγάλη στις συνήθεις κατασκευές. Εφόσον ακολουθούνται οι οδηγίες του κανονισμού, μπορούμε να δεχτούμε τα ευμενέστερα, δηλαδή τα πιο οικονομικά. Σε άλλες χώρες που τα έργα είναι πολύ μεγάλα ξοδεύουν αρκετά χρήματα σε μελέτες και αναλύσεις για να βελτιστοποιήσουν (και να κερδίσουν χρήματα) την πυροπροστασία του φέροντα οργανισμού.

  1. Οι ευρωκώδικες 3 & 4 χρειάζονται ανανέωση ώστε να λάβουν υπόψη την συμπεριφορά των υλικών στη φωτιά;

Τα τμήματα 1-2 όλων των Ευρωκωδίκων αναφέρονται στον σχεδιασμό των κατασκευών με δράση φωτιάς. Ενδεικτικά ΕΝ1991-1-2 (φορτία φωτιάς), ΕΝ1992-1-2 (σχεδιασμός κατασκευών από σκυρόδεμα για φωτιά) κτλ. Στα τμήματα των κανονισμών αυτά υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες για τις ιδιότητες των υλικών σε υψηλές θερμοκρασίες.

  1. Ποιο λογισμικό προτείνετε για finite element analysis ως προς φορτία φωτιάς;

SAFIR, ABAQUS, ANSYS, FDS κτλ

  1. Ποια είναι η προσέγγιση του ΕΛΙΠΥΚΑ σχετικά με τις απαιτήσεις σεισμικής ανθεκτικότητας;

Η δράση φωτιάς δεν συνδυάζεται με φορτία σεισμού δεδομένου ότι και οι δύο δράσεις είναι τυχηματικές. Βέβαια θέμα υπάρχει πάντα με την επανάχρηση μετά από πυρκαγιά, που όμως είναι ειδικό αντικείμενο και απαιτεί ειδική μελέτη.

  1. Η Ελληνική νομοθεσία δεν απαγορεύει προσομοιώσεις φωτιάς;

Όσο αφορά τα φέροντα δομικά στοιχεία δεν απαγορεύεται δεδομένου ότι εφαρμόζονται οι Ευρωκώδικες. Για τα λοιπά δομικά στοιχεία και υλικά προβλέπονται πιστοποιήσεις βάση συγκεκριμένων προτύπων.

*Οι απαντήσεις των ομιλητών εκφράζουν τις επιστημονικές και εμπειρικές τους απόψεις, παρουσιάζονται δε αυτούσιες χωρίς καμιά παρέμβαση από το ΕΛΙΠΥΚΑ.

ΕΛΙΠΥΚΑ

Σωρού 22, Μαρούσι Αττικής ΤΚ 15125
Τηλ.: +30 210 300 7554
Εmail: [email protected]

μέλος της Συνομοσπονδίας Συνδέσμων Πυροπροστασίας της Ευρώπης

    © 2024 www.elipyka.org – created by: Pinged_