Διαβάστε μερικές από τις πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις που τέθηκαν κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου του ΕΛΙΠΥΚΑ, στις 7 & 8 Φεβρουαρίου 2020. Στις ερωτήσεις απαντά ο Δρ. Μιχάλης Χάλαρης, Χημικός, Αρχιπύραρχος του Πυροσβεστικού Σώματος. Η παρουσίαση του κ. Χάλαρη είχε τίτλο “Περιοχές μείξης δασών και οικισμών: ανάλυση και χαρτογράφηση του κινδύνου πυρκαγιάς. Προληπτικές ενέργειες – Προτάσεις – Κατευθυντήριες Οδηγίες”.

Γιατί δε δέχεται η Πυροσβεστική την ασύρματη πυρανίχνευση ενώ τα υλικά είναι πιστοποιημένα κατά ΕΝ; 

Δέχεται η πυροσβεστική ασύρματη πυρανίχνευση σύμφωνα με την οδηγία 55792 Φ.701.6/7-12-2010, EN. 54.25

Γιατί δεν ασχολείται η Πυροσβεστική υπηρεσία και με την παθητική πυροπροστασία που έχει γνώση για άποψη πυροπροστασίας; Η υδομ κ πλέον οι μηχανικοί δεν έχουν άποψη παθητικής πυροπροστασίας!

Ότι επηρεάζει την ενεργητική από άποψη παθητικής είναι υποχρεωμένη η πυροσβεστική να το ελέγχει. Βέβαια κάνει προεπισκόπηση στο σύνολο της παθητικής και σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψη του ελεγκτή κάποιο λάθος ενημερώνει εγγράφως της αρμόδια ΥΔΟΜ.

Για εκπρόσωπο Αρχηγείου. Ελέγχεται η παθ. Πυροπρ. και ενεργ. Πυροπρ. στην τακτοποίηση αυθαιρέτων, ελέγχονται υλικά και οδεύσεις? Όχι, άρα τακτοποιούνται και νομιμοποιούνται κτίρια χωρίς να πληρούν στοιχεία παθ. Πυροπρ. Τι προτάσεις νομοθετικών παρεμβάσεων έχει κάνει το αρχηγείο.

Κατά την έγκριση μελετών που έχουν ρυθμιστεί με τους νόμους των αυθαιρέτων στην  Πυροσβεστική προσκομίζονται παθητική και ενεργητική πυροπροστασία κ.α  ΑΔΑ: Ω70346ΜΚ6Π-ΜΩΟ.

Σε μια εποχή όπου η πυροσβεστική υπηρεσία δεν προλαβαίνει και είναι σχεδόν πάντα εκτός χρόνου για τον έλεγχο των μελετών όπου σίγουρα δεν επαρκεί το προσωπικό, είναι σε θέση να αναλάβει επιπλέον υποχρεώσεις και να παράξει έργο μελέτες έρευνα η και ελέγχους;

Σε σχέση με το χρόνο ανταπόκρισης κινούμαστε πλήρως εντός τον νομοθετικά΄ οριζόμενων. Το άρθρο 10 παρ 3 του Συντάγματος αναφέρει ότι η αρμόδια υπηρεσία υποχρεούται να απαντά στα αιτήματα μέσα σε ορισμένη προθεσμία, όχι μεγαλύτερη των 60 ημερών. Σε περίπτωση παρόδου άπρακτης της προθεσμίας αυτής ή παράνομης άρνησης, καταβάλλεται ειδική χρηματική ικανοποίηση στον αιτούντα, κατόπιν αναφοράς στο υπουργείο διοικητικής μεταρρύθμισης και δύναται να προσφύγει κατά του υπαλλήλου και του διευθυντή για παράβαση καθήκοντος. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν2690/ 1999 ΚΔΔ οι δημόσιες υπηρεσίες, ΟΤΑ,ΝΠΔΔ οφείλουν να απαντούν εντός 50 ημερών .Για τις υποθέσεις αρμοδιότητας περισσοτέρων υπηρεσιών, η προθεσμία των 50 ημερών παρατείνεται κατά 10 ακόμα ημέρες. Εάν κάποια υπόθεση δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί λόγω αντικειμενικής αδυναμίας αιτιολογημένης, η αρμόδια υπηρεσία οφείλει εντός 5 ημερών πριν την εκπνοή τους, να γνωστοποιήσει εγγράφως στον αιτούντα τους λόγους καθυστέρησης, τον υπάλληλο που έχει αναλάβει την υπόθεση και τα στοιχεία επικοινωνίας του και κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία. Η προθεσμία των 50 ημερών είναι ημερολογιακή, άρχεται από την ημερομηνία εισόδου της αίτησης στην υπηρεσία και πρωτοκολλησής της, εφόσον έχουν συνυποβληθεί τα τυχόν απαραίτητα δικαιολογητικά.

Τα περισσότερα πριν 88, Δημόσια κτίρια δεν έχουν πιστοποιητικό πυρασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των σχολείων. Γίνεται προσπάθεια να λυθεί το θέμα με τα δημόσια σχολεία. Τι ενέργειες κάνει η ΠΥ για κάλυψη αυτού του προσωρινού κενού για την ενημέρωση έστω των δημοσίων σχολείων και των εργαζομένων σε δημοσιά κτίρια;

Όλα τα κτίρια απαιτείται να έχουν εγκεκριμένες μελέτες και να τις υλοποιούν. Το πιστοποιητικό είναι ένα έγγραφο το οποίο μπορεί να ζητείται η όχι από την εκάστοτε αδειοδοτούσα αρχή.

Είναι υπεύθυνη η Π.Υ. για την πολυνομία στα θέματα πυροπροστασίας;

Δεν υπάρχει πολυνομία τα πράγματα είναι ξεκάθαρα για κατασκευές πριν 17-2-89 ισχύουν πυροσβεστικές διατάξεις για μετά 17-2-89 ισχύουν το Π.Δ 71/88 και το Π.Δ 41/2018.

Δεν είναι πλέον δύσκολο, με την παραγωγή κανονισμών της τελευταίας 6ετιας στην Ελλάδα, για τα νέα αλλά και τα υφιστάμενα κτίρια, το επόμενο βήμα να είναι η ενοποίηση όλων των κανονισμών/πυροσβεστικών διατάξεων σε έναν. Θεωρείτε κάτι τέτοιο δύσκολο;

Είναι δύσκολο σε κτίρια που κατασκευάστηκαν πριν 50 χρόνια να εφαρμοστούν κανονισμοί σύγχρονοι.

Θεωρείτε ότι η απαλλαγή πολλών επιχειρήσεων, διαφόρων δραστηριοτήτων, να μην εντάσσονται στη διαδικασία υποχρέωσης για την έκδοση πιστοποιητικού πυροπροστασίας, προάγει την ασφάλεια;

Απλούστευση και επιτάχυνση των διοικητικών διαδικασιών vs Ασφάλεια. Οι σχετικοί νόμοι δεν είχαν επισπεύδοντες εμάς. Από την άλλη, η ασφάλεια είναι ατομική ευθύνη κατ’ αναλογία της εκπαίδευσης, εμπειρίας και επαγγελματικών προτύπων που αντιστοιχούν στον εκάστοτε ρόλο ή λειτουργεία. Οι επιχειρήσεις είναι υπεύθυνες να ενθαρρύνουν την θετική «ασφαλή συμπεριφορά» και να παρέχουν το κατάλληλο περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων του σχεδιασμού της εργασίας, των εργαλείων, της εκπαίδευσης και των διαδικασιών, ώστε να επιτυγχάνεται η ασφάλεια.

*Οι απαντήσεις των ομιλητών εκφράζουν τις επιστημονικές και εμπειρικές τους απόψεις, παρουσιάζονται δε αυτούσιες χωρίς καμιά παρέμβαση από το ΕΛΙΠΥΚΑ.

ΕΛΙΠΥΚΑ

Σωρού 22, Μαρούσι Αττικής ΤΚ 15125
Τηλ.: +30 210 300 7554
Εmail: [email protected]

μέλος της Συνομοσπονδίας Συνδέσμων Πυροπροστασίας της Ευρώπης

    © 2024 www.elipyka.org – created by: Pinged_