Μία από τις ερωτήσεις που τέθηκαν κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου του ΕΛΙΠΥΚΑ, στις 7 & 8 Φεβρουαρίου 2020 ήταν “Γιατί λιγνιτικοί σταθμοι ηλεκτροπαραγωγής απαλλάσσονται από την έκδοση πιστοποιητικού πυροπροστασίας;”. Στην ερώτηση απαντά ο Δρ. Μιχάλης Χάλαρης, Χημικός, Αρχιπύραρχος του Πυροσβεστικού Σώματος. Η παρουσίαση του κ. Χάλαρη είχε τίτλο “Περιοχές μείξης δασών και οικισμών: ανάλυση και χαρτογράφηση του κινδύνου πυρκαγιάς. Προληπτικές ενέργειες – Προτάσεις – Κατευθυντήριες Οδηγίες”.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ – ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ

  • Κ.Υ.Α. Φ.15/οικ.1589/104/2006 (Β΄ 90) : «Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις βιομηχανικές βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, επαγγελματικά εργαστήρια, αποθήκες και μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών, που υπάγονται στις διατάξεις του ν.3325/2005 (ΦΕΚ 68 Α΄) και σε λοιπές δραστηριότητες», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε με την Κ.Υ.Α. οικ. 12997/145/Φ.15/2014 (Β΄ 3284): «Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας – Επέκταση απαλλαγής πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας» και ισχύει
  • Κ.Υ.Α. Φ.15/οικ.1589/104/2006

Άρθρο 3

  1. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση εφοδιασμού με μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας και Πιστοποιητικού (Ενεργητικής) Πυροπροστασίας, οι βιομηχανίες − βιοτεχνίες, επαγγελματικά εργαστήρια και οι πάσης φύσεως μηχανολογικές εγκαταστάσεις και αποθήκες που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Ο του Παραρτήματος I της παρούσας Απόφασης, ανεξάρτητα από την ισχύ τους. Ομοίως,απαλλάσσονται τα επαγγελματικά εργαστήρια, οι αποθήκες και οι ηλεκτρομηχανολογικές

εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών με κινητήρια ισχύ μέχρι 22 kW ή θερμική ισχύ μέχρι 50 kW, όπως αυτά ορίζονται στο ν.3325/2005 που υπάγονται στην κατηγορία κινδύνου Αα του Παραρτήματος Ι της παρούσας, εφόσον η στεγασμένη τους επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 2.500 τετραγωνικά μέτρα.

Οι κάτοχοι των μονάδων που απαλλάσσονται από την υποχρέωση εφοδιασμού με μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας και Πιστοποιητικού (Ενεργητικής) Πυροπροστασίας, υποχρεούνται να λαμβάνουν τα γενικά προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας που προβλέπονται στο Κεφ. Α΄ του παραρτήματος ΙΙ της παρούσας απόφασης, καθώς και τα κατασταλτικά μέτρα του Κεφ. Β΄ του παραρτήματος ΙΙ για τις δραστηριότητες της κατηγορίας 0.

Κατά τη χορήγηση της άδειας εγκατάστασης στις ως άνω δραστηριότητες θα τίθεται όρος για τη λήψη όλων των προαναφερόμενων προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων πυροπροστασίας.

Κατά τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας των δραστηριοτήτων αυτών η Αδειοδοτούσα Αρχή ελέγχει και τη λήψη όλων των προαναφερόμενων μέτρων.

  1. Οι δραστηριότητες της κατηγορίας κινδύνου Αα του Παραρτήματος Ι που έχουν μηχανολογικό εξοπλισμό με κινητήρια ισχύ άνω των 22 KW ή θερμική ισχύ άνω των 50 KW και έχουν στεγασμένη επιφάνεια που δεν υπερβαίνει τα 2.500 τ.μ., δεν υποχρεούνται στην υποβολή μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας αλλά έχουν υποχρέωση να εφοδιαστούν με Πιστοποιητικό (Ενεργητικής) Πυροπροστασίας. Προκειμένου να εφοδιαστεί με Πιστοποιητικό (Ενεργητικής) Πυροπροστασίας ο ενδιαφερόμενος, υποβάλλει στην Π.Υ. αντίγραφο της άδειας εγκατάστασης μαζί με

αντίγραφο των θεωρημένων σχεδιαγραμμάτων. Η Π.Υ. χορηγεί το Πιστοποιητικό (Ενεργητικής) Πυροπροστασίας εφόσον διαπιστώσει κατόπιν αυτοψίας ότι έχουν ληφθεί τα μέτρα για την κατηγορία κινδύνου Αα. Για τη χορήγηση ενιαίας άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει μια σειρά σχεδιαγραμμάτων στην Π.Υ για την έκδοση του αντίστοιχου Πιστοποιητικού (Ενεργητικής) Πυροπροστασίας, το οποίο στη συνέχεια υποβάλλει στην Αδειοδοτούσα Αρχή για την έκδοση της ενιαίας άδειας.

  1. Οι μονάδες που εντάσσονται από άποψη κινδύνου πυρκαγιάς στην κατηγορία μικρού κινδύνου (Αα) και υποχρεούνται στην εγκατάσταση μονίμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου, δύνανται, εφόσον λόγω της φύσης τους αντενδείκνυται η χρήση νερού ως κατασβεστικού μέσου, να προτείνουν εναλλακτική μέθοδο πυροπροστασίας για τους χώρους παραγωγής και αποθήκευσής τους. Η πρότασή πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη μελέτη αρμοδίου διπλωματούχου ή τεχνολόγου μηχανικού με τα εναλλακτικά μέσα και μέτρα πυροπροστασίας και θα εγκρίνεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη της επιτροπής που προβλέπεται στο άρθρο 6 της παρούσας απόφασης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΙΙ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α

  1. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ − ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΜΙΚΡΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (Αα).

Κ.Α. 39 ΛΟΙΠΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

  • ΚΥΑ οικ. 12997/145/Φ.15/2014

Άρθρο 1

Το άρθρο 3 της υπ’ αριθ. Φ 15/οικ. 1589/104/ 2006 (ΦΕΚ Β΄ 90) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης και Δημόσιας Τάξης αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Με την εξαίρεση των περιπτώσεων της παραγράφου 2 του παρόντος απαλλάσσονται από την υποχρέωση εφοδιασμού με μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας και Πιστοποιητικό (Ενεργητικής) Πυροπροστασίας, οι βιομηχανίες, βιοτεχνίες, επαγγελματικά εργαστήρια και οι πάσης φύσεως μηχανολογικές εγκαταστάσεις και αποθήκες που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες Ο και Αα του Παραρτήματος I της παρούσας απόφασης, ανεξάρτητα από την ισχύ τους.

Οι κάτοχοι των μονάδων που απαλλάσσονται από την υποχρέωση εφοδιασμού με μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας και Πιστοποιητικό (Ενεργητικής) Πυροπροστασίας, υποχρεούνται να λαμβάνουν τα γενικά προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας που προβλέπονται στο Κεφ. Α΄ του παραρτήματος ΙΙ της παρούσας απόφασης, καθώς και τα κατασταλτικά μέτρα του Κεφ. Β΄ του παραρτήματος ΙΙ ανάλογα με την κατηγορία των δραστηριοτήτων τους.

Κατά την χορήγηση της άδειας εγκατάστασης στις ως άνω δραστηριότητες θα τίθεται όρος για τη λήψη όλων των προαναφερόμενων προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων πυροπροστασίας. Η Αδειοδοτούσα Αρχή ελέγχει στο στάδιο λειτουργίας των δραστηριοτήτων αυτών και τη λήψη όλων των προαναφερόμενων μέτρων.

  1. Για τις μονάδες που εντάσσονται από άποψη κινδύνου πυρκαγιάς στην κατηγορία μικρού κινδύνου (Αα) και υποχρεούνται στην εγκατάσταση μόνιμων συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 της 12/2012 Πυροσβεστικής Διάταξης (Β΄ 1794), απαιτείται η σύνταξη μελέτης (ενεργητικής) πυροπροστασίας − τεχνικής περιγραφής από αρμόδιο κατά νόμο τεχνικό επιστήμονα που θα είναι άμεσα διαθέσιμη στην Πυροσβεστική Αρχή για διευκόλυνση τυχόν δειγματοληπτικού ελέγχου στην έδρα της επιχείρησης.

Η σχετική μελέτη θα περιλαμβάνει τα μέτρα και τα μέσα πυρόσβεσης και τη χρήση εναλλακτικής (αντί νερού) μεθόδου πυροπροστασίας για τους χώρους παραγωγής και αποθήκευσης, εφόσον λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων τους αντενδείκνυται η χρήση νερού ως κατασβεστικού μέσου.»

ΕΛΙΠΥΚΑ

Σωρού 22, Μαρούσι Αττικής ΤΚ 15125
Τηλ.: +30 210 300 7554
Εmail: [email protected]

μέλος της Συνομοσπονδίας Συνδέσμων Πυροπροστασίας της Ευρώπης

    © 2024 www.elipyka.org – created by: Pinged_