Διαβάστε μερικές από τις πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις που τέθηκαν κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου του ΕΛΙΠΥΚΑ, στις 20 & 21 Μαΐου 2022. Στις ερωτήσεις απαντά ο Χρήστος Τσαβαλόπουλος, Αντιπύραρχος Π. Σ. Τμήμα Προληπτικής Πυροπροστασίας Δ/νσης Νομικής Υποστήριξης του Αρχηγείου Π.Σ.. Η παρουσίαση του κ. Τσαβαλόπουλου είχε τίτλο “Νέο πλαίσιο εποπτείας των οικονομικών δραστηριοτήτων”.

Πως ελέγχεται (πλέον) η σωστή εφαρμογή της μελέτης Παθητικής κ Ενεργητικής Πυροπροστασίας;

Η μελέτη παθητικής πυροπροστασίας αποτελεί τμήμα της αρχιτεκτονικής μελέτης, αρμόδια ελέγχου της οποίας είναι η οικεία Υπηρεσία Δόμησης.
Αναφορικά με τη μελέτη (ενεργητικής πυροπροστασίας) αυτή ελέγχεται:
α. Στο στάδιο της έγκρισης μελέτης (ενεργητικής) πυροπροστασίας για τη χορήγηση πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας ως προς την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας πυροπροστασίας.
β. Στο πλαίσιο των τακτικών/δειγματοληπτικών ελέγχων, σύμφωνα με το Παράρτημα Δ της 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης (υποχρεωτικό ελάχιστο ποσοστό ελέγχου) ή/και έκτακτων ελέγχων ή/και μετά από καταγγελία.

Πως ελέγχεται η σωστή συντήρηση; Δεν θα έπρεπε να προβλεφθούν αυτοψίες της Πυροσβεστικής;

Η εφαρμογή της μελέτης (ενεργητικής) πυροπροστασίας και η καλή λειτουργία και συντήρηση των μέσων και συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας ελέγχεται στο πλαίσιο των τακτικών/δειγματοληπτικών ελέγχων, σύμφωνα με το Παράρτημα Δ της 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης (υποχρεωτικό ελάχιστο ποσοστό ελέγχου ανά χρήση κτιρίου/ εγκατάστασης και κατηγορία κινδύνου) ή/και έκτακτων ελέγχων ή/και μετά από καταγγελία.

Στα μονώροφα βιομηχ. κτίρια, με μεταλλικό φορέα, υπάρχει απαίτηση για πυροβαφή στις τεγίδες της επικάλυψης ή πυροβάφονται μόνο τα ζυγώματα και τα υποστυλώματα);

Το ερώτημα άπτεται ζήτημα παθητικής πυροπροστασίας, η μελέτη της οποίας αποτελεί τμήμα της αρχιτεκτονικής μελέτης, αρμόδια ελέγχου της οποίας είναι η οικεία Υπηρεσία Δόμησης. Αρμόδια Διεύθυνση για διευκρινίσεις επί του θέματος είναι η Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων (Τμήμα Γ) της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Με ποιο σκεπτικό οι Φαρμακοβιομηχανίες κατατάσσονται ως χαμηλού κινδύνου Α1 έχουν επικίνδυνες διεργασίες κ υψηλό πυροθερμικο φορτίο (υλικά συσκευασίας/διαλύτες);

Η κατάταξη στην ΚΥΑ 136860/2018 (Β΄ 6210) έγινε σε συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ανάπτυξης, λαμβάνοντας υπόψη διεθνή κατάταξη των μεταποιητικών και συναφών εγκαταστάσεων.

Ποιες ενέργειες πρέπει να ακολουθηθούν σε περίπτωση που διαπιστωθεί αλλοίωση της μελέτης πυροπροστασίας από τον εργολάβο/κύριο του έργου για λόγους κόστους;

Σε περίπτωση αλλοίωσης της μελέτης πυροπροστασίας, θα πρέπει να ενημερωθεί ο κύριος του έργου για την πιστή εφαρμογή της μελέτης, διότι σε αντίθετη περίπτωση θα υποστεί διοικητικές κυρώσεις (διοικητικό πρόστιμο) και η Υ/Δ του, εφόσον έχει κατατεθεί για τη χορήγηση πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας, θα αποσταλεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή. Εφόσον διαπιστωθεί από τον αρμόδιο μηχανικό έκδοσης της ως άνω διοικητικής πράξης, δέον όπως ενημερώσει και την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία και να αιτηθεί την ακύρωση της Υ/Δ του.

Εάν κάποιος μελετητής θέλει να υιοθετήσει performance based design για το στατικο σχεδιασμό έναντι πυρκαγιάς θα πρέπει να πάρει την έγκριση της πυροσβεστικής;

Το ερώτημα άπτεται ζήτημα παθητικής πυροπροστασίας (στατικός σχεδιασμός), αρμόδια Διεύθυνση για διευκρινίσεις επί των οποίων είναι η Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων (Τμήμα Γ) της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ως εκ τούτου δεν απαιτείται κάποια έγκριση από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Ποια θα είναι η υπηρεσία/ πηγή άντλησης των επωνυμιών των επιχειρήσεων που θα ελέγχονται; Θα είναι το αρχείο της Π.Υ;

Η πηγή άντλησης αποτελούν τα φύλλα ελέγχου σε μορφή excel που αποστέλλονται μηνιαίως σε κάθε Πυροσβεστική Υπηρεσία με το σύνολο των διοικητικών πράξεων που έχουν εκδοθεί για το προηγούμενο μήνα μέσα από το πληροφοριακό σύστημα e-Άδειες (Εγκρίσεις Πυροσβεστικής). Στο φύλλο αναγράφονται αναλυτικά ανά επιχείρηση η χρήση και η κατηγορία κινδύνου. Οπότε είναι πολύ εύκολο να εξαχθούν οι επιχειρήσεις που θα ελεγχθούν βάσει του Παραρτήματος Δ της υπ’ αριθ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης.

Σύμφωνα με τη 13η Π.Δ. κλάδοι επιχειρήσεων δεν υποχρεούνται στην έγκριση ή αρχειοθέτηση μελέτης. Πώς ελέγχονται εφόσον δεν απαιτείται να έχουν άδεια λειτουργίας (π.χ. γραφεία)

Επιχειρήσεις που έχουν οποιαδήποτε μορφή λειτουργίας, όπως έγκριση ή γνωστοποίηση λειτουργίας, γνωστοποιούνται άμεσα στην αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία (μέσω e-mail ή/και με κωδικούς πρόσβασης υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας) για τη λειτουργία τους μέσω του πληροφοριακού συστήματος www.notifybusiness.gr. Οπότε ανεξαρτήτως της υποχρέωσης έκδοσης διοικητικής πράξης πυροπροστασίας, οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες έχουν εικόνα των επιχειρήσεων που λειτουργούν, όπως ΚΥΕ κατηγορίας Α, τουριστικά καταλύματα κάτω των 50 κλινών. Στις επιχειρήσεις που ασκούνται ελεύθερα, το Πυροσβεστικό Σώμα σε πρώτη φάση επέλεξε τέσσερις κατηγορίες που υποχρεούνται στην έκδοση κάποιας διοικητικής πράξης από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία [βλέπε παρ. 1.3. άρθρου 4 (αρχειοθέτηση μελετών) και 1.2. άρθρου 6 (πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας) της υπ’ αριθ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης].

Τα θερμοκήπια ελέγχονται από άποψη παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασιας;

Τυχόν κατάταξη των θερμοκηπίων στους κανονισμούς πυροπροστασίας κτιρίων (χρήση κτιρίου) θα πρέπει να γίνει από τη Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων (Τμήμα Γ) της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Πως κατατάσσονται οι Φαρμακοβιομηχανίες ως χαμηλού κινδύνου Α1 ενώ διαθέτουν διεργασίες αυξημένης επικινδυνότητας κ υψηλό πυροθερμικο φορτίο (υλικά συσκευασίας);

Βλέπε Ερώτηση 4.

Για ποιο λόγο καταργείται το πιστοποιητικό πυροπροστασίας σε δραστηριότητες χαμηλής επικινδυνότητας;

Στην Ελλάδα υφίσταται εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις – εγκαταστάσεις, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατο να ελεγχθούν από οποιοδήποτε φορέα όλες αυτές οι οικονομικές δραστηριότητες. Για το λόγο αυτό οι επιχειρήσεις – εγκαταστάσεις θα πρέπει από όλους του δημόσιους φορείς να κατατάσσονται σε τρεις (3) κατηγορίες κινδύνου (χαμηλού, μεσαίου και υψηλού βαθμού), βάσει της αξιολόγησης κινδύνου που θα κάνει ο κάθε φορέας (υποχρέωση εκ του ν. 4512/2018). Το Πυροσβεστικό Σώμα, κατ’ εφαρμογή του ν. 4512/2018, με κριτήρια αξιολόγησης κινδύνου που υφίσταται στη διεθνή πρακτική και λαμβάνοντας υπόψη τα στατιστικά στοιχεία των αστικών πυρκαγιών ανά κλάδο δραστηριοτήτων καθώς και τα στατιστικά στοιχεία των ελέγχων πυρασφάλειας, αποφασίζει την κατάργηση ή και τροποποίηση έκδοσης κάποιας πράξης πυροπροστασίας (π.χ. από πιστοποιητικό να υφίσταται πλέον η υποχρέωση για αρχειοθέτηση μελέτης).

Στην ΚΥΑ 136860 υπάρχει διάκριση στη δομική πυροπροστασια επιχειρήσεων κατ. 0 και Α1. Μπορεί να γίνει και το ανάλογο στο ΠΔ41;

Στο π.δ. 41/2018, όπως και στο π.δ. 71/1988, οι βιομηχανίες – βιοτεχνίες κατατάσσονται από άποψη κινδύνου πυρκαγιάς σε τρεις (3) κατηγορίες κινδύνου (Ζ1, Ζ2 και Ζ3). Οπότε η διάκριση της παθητικής πυροπροστασίας γίνεται με βάση αυτή την κατηγοριοποίηση. Η τροποποίηση των κατηγοριών αποτελεί αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων (Τμήμα Γ) της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σημειώνεται ότι η κατηγοριοποίηση στην ΚΥΑ 136860/2018 αφορά επιχειρήσεις – εγκαταστάσεις που στεγάζονται σε κτίρια που έχουν ανεγερθεί πριν την 17.2.1989 και δεν μεταπίπτουν σε κάποιους από τους κανονισμούς πυροπροστασίας κτιρίων, σύμφωνα με το άρθρο 2 του π.δ. 41/2018 και την ερμηνευτική εγκύκλιο 1/2019 ΥΠΕΝ-ΑΠΣ (ΑΔΑ:ΩΒΤ34653Π8-ΨΜΤ).

Ποιο θεωρείται το όριο ανακαινίσεων/διαμερισματοποιήσεων εντός κτιρίων, από το οποίο και μετά χρειάζεται να αναθεωρηθεί μια μελέτη πυροπροστασίας στην Π.Υ.;

Η μελέτη πυροπροστασίας αποτελεί απαιτούμενο δικαιολογητικό της Οικοδομικής Άδειας. Εφόσον από τις εργασίες προκύπτει η υποχρέωση έκδοσης πολεοδομικής πράξης και τροποποιούνται στοιχεία της μελέτης πυροπροστασίας (βλέπε ν. 4495/2017, εγκυκλίους του ΥΠΕΝ, σε συνδυασμό με την ερμηνευτική εγκύκλιο 1/2019 ΥΠΕΝ-ΑΠΣ αναφορικά με το π.δ. 41/2018 – ΑΔΑ:ΩΒΤ34653Π8-ΨΜΤ), αυτή θα πρέπει να υποβληθεί στο πληροφοριακό σύστημα e-Άδειες (Οικοδομική Άδεια) ή αυθαιρέτων του ΤΕΕ. Στην αρμόδια Π.Υ. θα υποβληθεί μέσω του e-Άδειες, στις περιπτώσεις που απαιτείται η έκδοση κάποιας διοικητικής πράξης πυροπροστασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 13/2021 Πυροσβεστική Διάταξη (Β΄ 5519).

Μπορεί να υπάρξει επίσημη κατηγοριοποίηση υφιστάμενων κτιρίων με βάση την Πυροπροστασία και με βάση αυτήν μελέτη αναβάθμισης.

Κατηγοριοποίηση των υφιστάμενων κτιρίων υπάρχει από άποψη πυροπροστασίας μέσα από τις πυροσβεστικές διατάξεις (χώροι συνάθροισης κοινού, αποθήκες, εμπόριο, εκπαιδευτήρια, γραφεία, μονάδες υγείας και πρόνοιας) ή ειδικές διατάξεις πυροπροστασίας (όπως μεταποιητικές και συναφείς εγκαταστάσεις (ΚΥΑ 136860/2018), σταθμοί αυτοκινήτων (άρθρο 21 π.δ. 455/1976), κλπ. «Βέβαια, ο νέος κανονισμός μπορεί να εφαρμοστεί προαιρετικά σε υφιστάμενα κτίρια, εφ’ όσον ο ιδιοκτήτης τους επιθυμεί την επικαιροποίηση της υπάρχουσας μελέτης πυροπροστασίας, με ταυτόχρονη ενημέρωση του φακέλου της οικοδομικής αδείας αντιστοίχως» (εγκύκλιο 1/2019 ΥΠΕΝ-ΑΠΣ αναφορικά με το π.δ. 41/2018 – ΑΔΑ:ΩΒΤ34653Π8-ΨΜΤ).

Έχει καταργηθεί η έννοια της εναλλακτικής μελέτης πυροπροστασίας;

Δεν υφίσταται η έννοια αυτή. Οποιαδήποτε τροποποίηση της μελέτης θα πρέπει να γίνει με αντίστοιχη υποβολή στο e-Άδειες (Εγκρίσεις Πυροσβεστικής), αφού έχει προηγηθεί σε κτίρια που υπάγονται σε κανονισμούς πυροπροστασίας κτιρίων και η αντίστοιχη υποβολή των μελετών μέσω κάποιας πολεοδομικής πράξης στο πληροφοριακό σύστημα e-Άδειες (Οικοδομική Άδεια) ή αυθαιρέτων του ΤΕΕ.

Έλεγχος της ορθότητας (σχεδιασμός και εγκατάσταση σύμφωνα με τα σχετικά πρότυπα) των εγκαταστάσεων ενεργητικής πυροπροστασίας; Η ΠΥ εξετάζει μόνο την πληρότητα.

Έλεγχος της ορθότητας πραγματοποιείται μακροσκοπικά από τις Π.Υ. στο στάδιο ελέγχου των μελετών. Για το λόγο αυτό έχουν εκδοθεί από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος (Τμήμα Προληπτικής Πυροπροστασίας), οδηγίες επί του συνόλου των προτύπων ενεργητικής πυροπροστασίας της υπ’ αριθ. 15/2014 Πυροσβεστικής Διάταξης.

Θα μπορούσε να δημιουργηθεί μια πλατφόρμα ερωτήσεων διευκρινίσεων σε θέματα παθητικής πυροπροστασίας στα σημεία που δημιουργούνται κενά στους κανονισμούς;

Για τη δημιουργία πλατφόρμας ερωτήσεων διευκρινίσεων σε θέματα παθητικής πυροπροστασίας, αρμόδια είναι η Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων (Τμήμα Γ) της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Γιατί στην Ελλάδα ο κανονισμός πυροπροστασίας δεν επιτρέπει το Fire Engineering;

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του π.δ. 41/2018 «Για τον σχεδιασμό των φερόντων δομικών στοιχείων έναντι πυρκαγιάς οι μελετητές επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τους Ευρωκώδικες, (σειρά προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1990 έως 1999) όπως αυτοί εφαρμόζονται στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα Εθνικά Προσαρτήματα (ΕΛΟΤ ΕΝ 199Χ/ΝΑ), λαμβάνοντας υπόψη τους προβλεπόμενους στον παρόντα κανονισμό ελάχιστους απαιτούμενους δείκτες πυραντίστασης (Πίνακας 7), καθώς και άλλες προσήκουσες σχετικές απαιτήσεις. Ο σχεδιασμός θα γίνεται σύμφωνα με τις υπολογιστικές μεθόδους, που αναφέρονται στους αντίστοιχους Ευρωκώδικες ή με βάση τους σχετικούς Πίνακες των Ευρωκωδίκων, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις χρήσης τους που ορίζονται στους αντίστοιχους Ευρωκώδικες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εφόσον απαιτείται και συντρέχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις, μπορεί να γίνεται χρήση προηγμένων μεθόδων και προσομοιωμάτων υπολογισμού και γενικών αρχών πυρομηχανικής».
Για περαιτέρω διευκρινίσεις επί του θέματος, ακθώς και την εφαρμογή του εδαφίου θα πρέπει να αποτανθείτε στη Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων (Τμήμα Γ) της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η στέγη αποτελεί τμήμα του φέροντος οργανισμού του κτιρίου; Και αν πρέπει να τηρεί το Δείκτη Πυρ. του Φ.Ο. ανάλογα με τη χρήση του κτιρίου;

Το ερώτημα άπτεται ζήτημα παθητικής πυροπροστασίας, η μελέτη της οποίας αποτελεί τμήμα της αρχιτεκτονικής μελέτης, αρμόδια ελέγχου της οποίας είναι η οικεία Υπηρεσία Δόμησης. Αρμόδια Διεύθυνση για διευκρινίσεις επί του θέματος είναι η Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων (Τμήμα Γ) της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Για τα νοσοκομεία απαιτείται πιστοποιητικό πυροπροστασίας; Πόσα από αυτά διαθέτουν;

Για τα Ιδιωτικά Νοσοκομεία απαιτείται πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας. Για τα Δημόσια Νοσοκομεία δεν απαιτείται μέχρι σήμερα η έκδοση πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας. Σε πρόσφατη συνάντηση με το Υπουργείο Υγείας, συζητήθηκε το θέμα για υποχρέωση εφοδιασμού των Δημοσίων Νοσοκομείων με πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας.

Δεν πρέπει να προβλέπεται στον κανονισμό πυροπροστασίας όσον αφορά τις μεταλλικές κατασκευές ο τρόπος υπολογισμού της κρίσιμης θερμοκρασίας;

Το ερώτημα άπτεται ζήτημα παθητικής πυροπροστασίας, αρμόδια Διεύθυνση για διευκρινίσεις επί των οποίων είναι η Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων (Τμήμα Γ) της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Πώς αντιστοιχίζεται η απαίτηση πυραντοχής στην πλαγιοκάλυψη με αυτή της επιστέγασης σύμφωνα με το ΠΔ 41;

Το ερώτημα άπτεται ζήτημα παθητικής πυροπροστασίας, αρμόδια Διεύθυνση για διευκρινίσεις επί των οποίων είναι η Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων (Τμήμα Γ) της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

ΕΛΙΠΥΚΑ

Σωρού 22, Μαρούσι Αττικής ΤΚ 15125
Τηλ.: +30 210 300 7554
Εmail: [email protected]

μέλος της Συνομοσπονδίας Συνδέσμων Πυροπροστασίας της Ευρώπης

    © 2024 www.elipyka.org – created by: Pinged_