*του Εμμ. Ν. Ζαχαριουδάκη, Μηχανολόγου Μηχανικού ΑΠΘ, Μηχανικού Έργων Υποκ/τος Κρήτης

Η ασφάλεια των πελατών και των εργαζομένων τείνει να γίνει ζήτημα πρώτης προτεραιότητας στην Ξενοδοχειακό χώρο. Όλο και περισσότερες αλυσίδες (Brands) και operators του κλάδου διαμορφώνουν τα δικά τους standards (πρότυπα) και απαιτήσεις σε θέματα Πυρασφάλειας και Ασφάλειας της ζωής, στις περισσότερες περιπτώσεις υψηλότερα από τα κατά νόμο εθνικά πρότυπα, και τα οποία συνοπτικά ονομάζονται FLS (Fire Life Safety) standards.

Τα πρότυπα αυτά έχουν σκοπό να διασφαλίσουν ότι οι ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις έχουν σχεδιαστεί με κατάλληλους μηχανισμούς ασφάλειας. Η σωστή συνεργασία συμβούλων και εξειδικευμένων εταιριών σε θέματα FLS με την ομάδα σχεδιασμού της ξενοδοχειακής μονάδας είναι πολύ σημαντική, από τa πρώτα στάδια του σχεδιασμού ήδη, για την ενσωμάτωση των απαιτήσεων αυτών και την κάλυψη των FLS Standard κατά τη διεξαγωγή των ελέγχων (επιθεωρήσεων) που γίνονται στο τελικό στάδιο του έργου.

Τα κύρια σημεία ενδιαφέροντος είναι η Παθητική Πυρασφάλεια, οι δείκτες πυραντίστασης, οι οδεύσεις διαφυγής, η διαμερισματοποίηση του κτηρίου, το Σύστημα Πυρανίχνευσης και η διασύνδεση του με πλήθος υποσυστημάτων όπως τα συστήματα HVAC, PAVA, αποκαπνισμού, ελέγχου πρόσβασης, πυρόσβεσης, τους ανελκυστήρες κ.α.

Είναι εμφανές ότι πέρα από τα παθητικά συστήματα το σύστημα της Πυρανίχνευσης αποτελεί βασικό στοιχείο των FLS standards.

Παρακάτω αναφέρονται ομαδοποιημένα τα ποιο κοινά πρότυπα / απαιτήσεις:

1. Σχετιζόμενα με Κτηριακή υποδομή – Παθητικά Συστήματα:

 • Ικανοποίηση όλων των ισχυόντων των τοπικών κανονισμών (ΠΔ 41/ 2018 για την χώρα μας)
 • Πυραντοχες πόρτες κατάλληλου δείκτη πυραντίστασης
 • Επαρκείς οδεύσεις διαφυγής
 • Οριζόντια και κατακόρυφη σφράγιση των ανοιγμάτων και των φρεατίων επικοινωνίας (shafts) με πυράντοχα σφραγιστικά

2. Αυτόματα συστήματα καταιονισμού και πυρόσβεσης:

 • Δίκτυο καταιονιστήρων (Sprinkles) σε όλες τις εσωτερικές περιοχές του κτήριο (εκτός από εκεί όπου απαγορεύονται από τους τοπικούς κανονισμούς)
 • Τα sprinklers να είναι τύπου γρήγορης απόκρισης (quick response type)
 • Χρήση Dry Sprinkler σε ψυχρούς χώρους
 • Χρήση διακοπτών ροής (flow switches) οι οποίοι θα συνδέονται με το κεντρικό σύστημα Πυρανίχνευσης, σε όλους του κλάδους του δικτύου των sprinklers
 • Τερματικοί διακόπτες επιτήρησης σε όλες τις κεντρικές βάνες ελέγχου, οι οποίοι θα συνδέονται με το κεντρικό σύστημα πυρανίχνευσης
 • Εγκατάσταση κατάλληλων και πιστοποιημένων Πυροσβεστικών Συγκροτημάτων

3. Συστήματα Πυρανίχνευσης και PA/VA:

 • Πλήρως διευθυνσιοδοτούμενο σύστημα Πυρανίχνευσης.
 • Αποδεκτό επίπεδο ακουστικής έντασης σε περίπτωση συναγερμού.
 • Θερμοδιαφορικοί ανιχνευτές και ανιχνευτές CO στους χώρους κουζινών, όπου χρησιμοποιούνται εστίες με ανοικτή φλόγα.
 • Χρήση πυρανιχνευτών με ενσωματωμένη σειρήνα στα δωμάτια των πελατών για επίτευξη επιθυμητού επιπέδου ηχητικού έντασης σε περίπτωση συναγερμού στο επίπεδο του «μαξιλαριού» (pillow level) (συνήθως στα 75db).
 • Επιτήρηση της ενεργοποίηση των αντλιών Πυρόσβεσης, των συστημάτων αυτόματης κατάσβεσης στις χοάνες των κουζινών, και των αυτόματων συστημάτων κατάσβεσης σε ηλεκτρομηχανολογικούς χώρους του ξενοδοχείου.
 • Επιτήρηση ενεργοποίησης συστημάτων ανίχνευσης διαρροής υγραερίου
 • Επαρκείς διάρκεια εφεδρικής τροφοδοσίας μέσω συσσωρευτών τόσο σε κανονική λειτουργία όσο και σε συνθήκη συναγερμού.
 • Ενεργοποίηση φωτισμού Ασφαλείας

Υψίστης σημασίας είναι σε περίπτωση ενεργοποίησης συναγερμού πυρανίχνευσης η αυτόματη έναρξη μέσω κατάλληλου προγραμματισμού διαδικασιών όπως:

 • Ενεργοποίηση αλληλουχίας γενικού Συναγερμού
 • Κλείσιμο ανεμιστήρων συστημάτων κλιματισμού – αερισμού
 • Σιγήση συστημάτων μουσικής για να μπορούν να ακούγονται καθαρά τα μηνύματα του PA VA
 • Απελευθέρωση θυρών που φέρουν συστήματα ελέγχου πρόσβασης (εφόσον αποτελούν μέρος όδευσης )
 • Εντολή για κατέβασμα των ανελκυστήρων στο επίπεδο της όδευσης διαφυγής, και απενεργοποίησης τους.
 • Εντολές σε τυχών σύστημα KNX του ξενοδοχείου για ενεργοποίηση κατάλληλων σεναρίων φωτισμού.
 • Ενεργοποίηση συστημάτων αποκαπνισμού

4. Συστήματα Τοπικής εφαρμογής σε χοάνες κουζίνας:

Η αυτόματη ή χειροκίνητη ενεργοποίηση των συστημάτων κατάσβεσης – τοπικής εφαρμογής στις χοάνες των κουζινών, θα πρέπει να ενεργοποιεί τα παρακάτω:

 • Κλείσιμο παροχής LPG
 • Κλείσιμο ηλεκτρικής παροχής σε γειτονικά μηχανήματα
 • Ενεργοποίηση της διαδικασίας Συναγερμού Πυρασφάλειας

Τέλος, το σύστημα πυρανίχνευσης, που αποτελείτε από ένα ή περισσοτέρους πίνακες πυρανίχνευσης δικτυωμένων μεταξύ τους, ενδείκνυται να περιλαμβάνεται σύστημα οπτικοποίησης σε κατάλληλο σταθμό εργασίας ή/και διασύνδεσης του με το σύστημα αυτοματισμού του ξενοδοχείου (BMS) για πλήρη απεικόνισή και δυνατότητα απομακρυσμένης επιτήρησης.

Η διασύνδεση με τις πλατφόρμες εργασίας των συστημάτων BMS μπορεί να γίνεται μέσω κατάλληλων κοινών πρωτοκόλλων επικοινωνίας όπως BACNet ή Modbus.

ΕΛΙΠΥΚΑ

Σωρού 22, Μαρούσι Αττικής ΤΚ 15125
Τηλ.: +30 210 300 7554
Εmail: [email protected]

μέλος της Συνομοσπονδίας Συνδέσμων Πυροπροστασίας της Ευρώπης

    © 2024 www.elipyka.org – created by: Pinged_