Οι Υπουργοί Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού & Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας αποφάσισαν τη σύσταση και συγκρότηση μη αμειβόμενης επιτροπής έγκρισης παρεκκλίσεων μελετών πυροπροστασίας.

Έργο της Επιτροπής είναι η έγκριση παρεκκλίσεων από τις διατάξεις παθητικής πυροπροστασίας του π.δ. 41/2018 (Α’ 80) κτιρίων μεγάλης κλίμακας με ιδιάζουσα μορφή και λειτουργία τα οποία εμπίπτουν στην κατηγορία χρήσεων (Γ) – Συνάθροιση Κοινού, (Ι) Βιομηχανία – Βιοτεχνία και (Κ) Αποθήκευση του άρθρου 4 του του π.δ. 41/2018, με ανάλογη όμως αύξηση των παθητικών μέτρων και ενεργητικών μέσων πυροπροστασίας, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ισοδύναμος βαθμός πυρασφαλείας κτιρίων και κοινού.

Επίσης έργο της Επιτροπής είναι η έγκριση παρεκκλίσεων από τις διατάξεις παθητικής πυροπροστασίας και του π.δ. 71/1988 (Α’ 32) κτιρίων μεγάλης κλίμακας με ιδιάζουσα μορφή και λειτουργία τα οποία εμπίπτουν στην κατηγορία χρήσεων Συνάθροιση Κοινού, Βιομηχανία και Αποθήκευση του άρθρου 15 του του π.δ. 71/1988, με ανάλογη όμως αύξηση των ενεργητικών μέτρων πυροπροστασίας κατά τρόπο που να επιτυγχάνεται ισοδύναμος βαθμός πυρασφαλείας κτιρίων και κοινού.

Συγκεκριμένα, στην απόφαση αναφέρονται τα ακόλουθα:

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/90261/3600

Σύσταση και συγκρότηση μη αμειβόμενης επιτροπής έγκρισης παρεκκλίσεων μελετών πυροπροστασίας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2.5 του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α’ του π.δ. 41/2018 (Α’ 80).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Την παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 1032/1980 «περί συστάσεως ΥΧΟΠ» (Α’ 57).
 2. Το άρθρο 26 του ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» (Α’ 210).
 3. Την παρ. 5 του άρθρου 2 του Κεφαλαίου A’ του Κανονισμού Πυροπροστασίας Κτιρίων, όπως κυρώθηκε με το π.δ. 41/2018 (Α’ 80).
 4. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, A’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
 5. Τον ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (Α’137), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 2081/1992 (Α’154) και τον ν. 2469/1997 (Α’38) και όπως αυτοί κωδικοποιήθηκαν με το π.δ. 63/2005 (Α’ 98).
 6. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).
 7. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.» (Α’ 114).
 8. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
 9. To π.δ. 70/2021 «Σύσταση Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 161).
 10. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
 11. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).
 12. Το π.δ. 71/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργού» (Α’ 162).
 13. Την υπ’ αρ. 2/07.01.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νικόλαο Ταγαρά» (Β’ 45).
 14. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, και Ενέργειας» (Α’ 160).
 15. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).
 16. Το π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α’ 7).
 17. Τον ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45) και ειδικότερα τα άρθρα 13, 14 και 15 αυτού.
 18. Την υπ’ αρ. 78625/4900/07-11-2018 κοινή υπουργική απόφαση «Σύσταση και συγκρότηση μη αμειβόμενης επιτροπής έγκρισης παρεκκλίσεων μελετών πυροπροστασίας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2.5 του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α’του π.δ. 41/2018 (Α’80)» (Β’ 5031).
 19. Τα υπό στοιχεία έγγραφα:

α) 353778/ΥΠΠΟΑ/10-08-2021 της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού,

β) 42584/οικ.Φ.701.2/16-07-2021 του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη,

γ) 99522/13-09-2021 της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,

δ) 17702/29-09-2021 του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος.

 1. Την από 21-10-2021 εισήγηση της Δ.Α.Ο.Κ.Α του ΥΠΕΝ.
 2. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

 1. Συστήνουμε και συγκροτούμε στη Γενική Διεύθυνση Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, πενταμελή Επιτροπή υπαλλήλων και ιδιωτών επιστημόνων, ως εξής:α) Σκάρλα Αθηνά του Νικολάου, ΠΕ Μηχανικών, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων του ΥΠΕΝ, Πρόεδρο της Επιτροπής, με αναπληρώτρια την Κουρή Ελένη του Νικολάου, ΠΕ Μηχανικών, προϊσταμένη του Τμήματος Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων της ίδιας Διεύθυνσης.

  β) Τσαρτίνογλου Ευφροσύνη του Εμμανουήλ, ΠΕ Μηχανικών, με αναπληρώτρια την Παπαδοπούλου ΟυρανίαΑνθούλα του Θεοφάνη, ΠΕ Μηχανικών, υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων του ΥΠΕΝ.

  γ) Μπόρας Νικόλαος του Μιλτιάδη, Αντιπύραρχος του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος με αναπληρωτή τον Τσαβαλόπουλο Χρήστο του Λυκούργου, Επιπυραγό του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος.

  δ) Πέππας Χρήστος του Νικολάου, Χημικό Μηχανικό, με αναπληρωτή τον Βασιλειάδη Ιωσήφ του Παντελή, Χημικό Μηχανικό, εκπροσώπους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

  ε) i. Πιτταρά Ειρήνη του Αντωνίου Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Πάρκων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, με αναπληρωτή τον Παπανικολάου Νικόλαο του Μελετίου, προϊστάμενο του Τμήματος Υποστήριξης Περιφερειών Μητρώων Επιθεωρητών και Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Μητρώων της ίδιας Διεύθυνσης, για την έγκριση μελετών των κτιρίων των κατηγοριών χρήσεων (Ι) Βιομηχανία – Βιοτεχνία και (Κ) Αποθήκευση.

  ii. Φρισήρας Κωνσταντίνος του Χρήστου, ΠΕ Μηχανικών, προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτηρίων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με αναπληρωτή τον Κυπριωτάκη Γεώργιο, ΠΕ Μηχανικών, προϊστάμενο του τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών μελετών Μουσείων και Πολιτιστικών Κτηρίων της ίδιας Διεύθυνσης.

  στ) Χρέη γραμματέα της Επιτροπής θα ασκεί ο Γκούντουβας Βασίλειος του Αριστείδη, ΠE Μηχανικών, υπάλληλος της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων του ΥΠΕΝ, με αναπληρωτή τoν Συριώτη Σταμάτιο του Νικολάου, TE Μηχανικών, υπάλληλο της ίδιας Διεύθυνσης.

 1. Έργο της Επιτροπής είναι η έγκριση παρεκκλίσεων από τις διατάξεις παθητικής πυροπροστασίας του π.δ. 41/2018 (Α’ 80) κτιρίων μεγάλης κλίμακας με ιδιάζουσα μορφή και λειτουργία τα οποία εμπίπτουν στην κατηγορία χρήσεων (Γ) – Συνάθροιση Κοινού, (Ι) Βιομηχανία – Βιοτεχνία και (Κ) Αποθήκευση του άρθρου 4 του του π.δ. 41/2018, με ανάλογη όμως αύξηση των παθητικών μέτρων και ενεργητικών μέσων πυροπροστασίας, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ισοδύναμος βαθμός πυρασφαλείας κτιρίων και κοινού.Επίσης έργο της Επιτροπής είναι η έγκριση παρεκκλίσεων από τις διατάξεις παθητικής πυροπροστασίας και του π.δ. 71/1988 (Α’ 32) κτιρίων μεγάλης κλίμακας με ιδιάζουσα μορφή και λειτουργία τα οποία εμπίπτουν στην κατηγορία χρήσεων Συνάθροιση Κοινού, Βιομηχανία και Αποθήκευση του άρθρου 15 του του π.δ. 71/1988, με ανάλογη όμως αύξηση των ενεργητικών μέτρων πυροπροστασίας κατά τρόπο που να επιτυγχάνεται ισοδύναμος βαθμός πυρασφαλείας κτιρίων και κοινού.

  Η Επιτροπή κατά την κρίση της μπορεί να ορίσει συντελεστές βαρύτητας σε κάθε κριτήριο αξιολόγησης των προτεινόμενων (απαιτούμενων και επιπρόσθετων) μέτρων και μέσων ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας, όπως επίσης να χρησιμοποιήσει όποιες άλλες αναγνωρισμένες τεχνικές προδιαγραφές (εθνικές, ευρωπαϊκές ή και διεθνείς) θεωρεί αναγκαίες και κατάλληλες για να υποστηρίξουν αντικειμενικά τις εγκρίσεις της.

 1. Μετά την αξιολόγηση των παραπάνω, συντάσσεται πρακτικό και απόφαση έγκρισης παρεκκλίσεων της μελέτης παθητικής πυροπροστασίας και διαβιβάζεται το σύνολο της μελέτης πυροπροστασίας στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τον αρμόδιο για τη λειτουργικότητα του κτιρίου φορέα. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ελέγχει τη μελέτη και την εφαρμογή αυτής από άποψη ενεργητικής πυροπροστασίας και χορηγεί το αντίστοιχο πιστοποιητικό πυροπροστασίας.
 2. Στις περιπτώσεις τροποποίησης, κατόπιν αιτιολογικής έκθεσης του επιβλέποντα μηχανικού, των πρόσθετων ενεργητικών συστημάτων που έχουν αξιολογηθεί και εγκριθεί από την Επιτροπή και έχουν ελεγχθεί από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, το σύνολο της μελέτης δύναται να υποβάλλεται εκ νέου στην Επιτροπή για επαναξιολόγηση και έγκριση.

Άρθρο 2

 1. Η Επιτροπή που συγκροτείται με την παρούσα είναι μη αμειβόμενη, οι δε συνεδριάσεις της θα γίνονται εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας των Δημοσίων Υπηρεσιών.Η θητεία της Επιτροπής είναι τριετής (3ετής) αρχομένη από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 1. Η Νομική Υποστήριξη της Επιτροπής, όταν απαιτείται, παρέχεται από τη Διεύθυνση Νομοθετικού Έργου και Πρωτοβουλίας του ΥΠΕΝ.
 2. Η Επιτροπή που συγκροτείται με την παρούσα αντικαθιστά την προηγούμενη Επιτροπή Εγκρίσεων Μελετών Πυροπροστασίας που είχε συσταθεί με την υπ’ αρ. 78625/4900/07-11-2018 (Β’ 5031) κοινή υπουργική απόφαση κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2.5 του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α’ του π.δ. 41/2018 (Α’ 80), και της οποίας η θητεία έληξε στις 13-11-2021.
 3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΕΛΙΠΥΚΑ

Σωρού 22, Μαρούσι Αττικής ΤΚ 15125
Τηλ.: +30 210 300 7554
Εmail: [email protected]

μέλος της Συνομοσπονδίας Συνδέσμων Πυροπροστασίας της Ευρώπης

    © 2024 www.elipyka.org – created by: Pinged_