*Τάσος Αργύρης, Γιάννης Κοντούλης, Knauf Insulation

Η ανάγκη αντιμετώπισης των κινδύνων που προκαλεί ο καπνός, προβλέπεται ρητά και επιβάλλεται από το ΠΔ 41/2018, στα ακόλουθα σημεία που κρίνονται άξια αναφοράς:

  • Πίνακας 13: Ελάχιστες απαιτήσεις αντίδρασης στη φωτιά για εσωτερικά τελειώματα και δάπεδα ανά κατηγορία χρήσης κτιρίου

Όπου γίνεται σαφής η απαίτηση του κανονισμού ώστε τα εσωτερικά τελειώματα τοίχων και οροφών των οδεύσεων διαφυγής ενός κτιρίου, αλλά και τα οικοδομικά διάκενα σε τοίχους και οροφές να είναι απαραίτητα κατηγορίας s1, ενώ τα δάπεδα να είναι τουλάχιστον s2 (με την εξαίρεση των κτιρίων υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, όπου πρέπει να είναι s1). Για πολλές κατηγορίες κτιρίων δε, η απαίτηση επιβάλλεται και για τοίχους και οροφές των υπολοίπων χώρων του κτιρίου. (βλ. Εμπόριο Βιομηχανία, Αποθήκευση κ.ο.κ.).

  • Πίνακας 14: Ελάχιστες απαιτήσεις αντίδρασης στη φωτιά για ηλεκτρικά καλώδια ανά κατηγορία χρήσης κτιρίου

Όπου χαρακτηριστικά ορίζεται η απαίτηση τα ηλεκτρικά καλώδια στις πυροπροστατευμένες οδεύσεις διαφυγής κάθε κτιρίου να είναι κατηγορίας s1 και σε όλους τους υπόλοιπους χώρους όλων των ειδικών κατηγοριών κτιρίων να είναι κατηγορίας s2, με εξαίρεση γραφεία και κατοικίες μέχρι 20 ορόφων.

  • Πίνακας 15: Ελάχιστες απαιτήσεις ελέγχου εξωτερικής μετάδοσης της φωτιάς

Όπου, αναφορικά με την αντίδραση στη φωτιά για την εξωτερική επένδυση ενός κτιρίου, επιβάλλεται η εξωτερική επένδυση (πρόσοψη) ενός τοίχου ο οποίος βρίσκεται σε απόσταση πλησιέστερη των 5m από το όριο οικοπέδου ή από άλλο κτίριο, να είναι κατηγορίας s1 – ήτοι να παρουσιάζει μηδενική ή πολύ μικρή παραγωγή καπνού κατά την έκθεσή του σε φωτιά, ενώ σε απόσταση πάνω από 5 μέτρα να είναι κατηγορίας τουλάχιστον s2.

Αξίζει να αναφερθεί τέλος, πως το ΠΔ 41/2018 έχει μεριμνήσει να εντάξει την αξιολόγηση των κινδύνων που επιφέρει ο καπνός κατά την πυρκαγιά, σε πολλούς άλλους τομείς που εκτείνονται σε όλο το φάσμα της παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας. Αναφέρουμε χαρακτηριστικά, τα σημεία τα οποία αφορούν την πρόβλεψη πυροφραγμών και αυτοματισμών που αποτρέπουν την αντίστροφη πορεία του καπνικού μίγματος προς τον χώρο της πυρκαγιάς, τις καπνοστεγείς πόρτες, τα διαφράγματα και ανοίγματα απαγωγής καπνού, τους λοιπούς καπναγωγούς, τους αυτόνομους ανιχνευτές καπνού κ.ο.κ.

Εν κατακλείδι, εάν το ΠΔ 41/2018, αποτέλεσε μεταξύ άλλων, ένα σημαντικό βήμα για την Πυροπροστασία των Κτιρίων, οφείλουμε ωστόσο να μην εφησυχάζουμε. Η τήρηση και εφαρμογή του κανονισμού πυροπροστασίας αποτελεί επιβεβλημένο χρέος μας, ώστε τα κτίρια που σχεδιάζουμε, τα κτίρια στα οποία θα εργαστούμε και θα κατοικήσουμε, να περιέχουν τα κατάλληλα υλικά και να κατασκευάζονται με προδιαγραφές που δεν θα κάνουν καμία απολύτως «έκπτωση» στον τομέα της ασφάλειας και της προστασίας της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας.

ΕΛΙΠΥΚΑ

Σωρού 22, Μαρούσι Αττικής ΤΚ 15125
Τηλ.: +30 210 300 7554
Εmail: [email protected]

μέλος της Συνομοσπονδίας Συνδέσμων Πυροπροστασίας της Ευρώπης

    © 2024 www.elipyka.org – created by: Pinged_